Till sidans huvudinnehåll
Bilar på regnig vägbana

Hållbar dagvattenhantering

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på och sköljer av hårdgjorda ytor som till exempel asfalt eller stenläggningar. God planering för omhändertagande av dagvattnet är avgörande både ur miljösynpunkt och för att minimera översvämningar i samhället.

I takt med att samhället och städer byggs ut minskar också de naturliga avrinningsställena för dagvattnet. Ju mer ogenomträngliga ytor desto mindre möjlighet för dagvattnet att fördröjas och absorberas. Mängden och flödet blir därför störst i tätbebyggd stadsmiljö.

Ny dagvattenplan framtagen

Även om själva utsläppskällan är långt bort så kan dess påverkan nå långt. Därför måste vi förebygga att dagvattnet förorenas och sträva efter att minska mängden dagvatten som måste avledas och renas. Hanteringen av dagvattnet som uppkommer i samhället kräver en långsiktig planering. Därför bör markplanering för öppna dagvattensystem eftersträvas redan i detaljplansprocessen vid nybyggnationer. Nyligen fastställdes en dagvattenplan för Eskilstuna (pdf) Det är vår handlingsplan på åtgärder som ska genomföras fram till 2025. Vi har också en policy för dagvattenhanteringen i Eskilstuna kommun (pdf).

Översvämningsrisken ökar i takt med klimatförändringarna

Samtidigt som bebyggelsen ökar förutspås fler kraftiga regn och högre vattenstånd att inträffa i framtiden. Dagvattensystemens överföringskapacitet kommer inte att räcka till, vilket också är en anledning till att planera för hur dagvattnet bäst tas omhand. 

Dagvattnet som värdefull resurs

Hanteras dagvattnet rätt så kan det vara till stor nytta. När tillräckligt rent dagvatten infiltreras bidrar det till nytt grundvatten som i sin tur ger ett friskt tillskott av vatten i våra sjöar och hav. Naturbaserade lösningar för hållbar dagvattenhantering såsom dagvattendammar, våtmarker och grönytor blir dessutom trevliga inslag i stadsmiljön och ger ökade livsmiljöer för växter och djur.

Dagvattendamm

Ur ett dagvattenperspektiv är det viktigt att minimera de hårdgjorda ytorna så mycket det går. Stora hårdgjorda arealer, där vattnet förhindras att infiltreras naturligt, ger upphov till stora volymer dagvatten som måste hanteras och avledas för att undvika översvämning och föroreningar. Att förebygga, fördröja och rena dagvattnet där föroreningarna uppkommer är därför viktigt för en hållbar dagvattenhantering.

I tätorter där marken redan är planerad och bebyggd och där olika intressen med behov av markytor konkurrerar med varandra är det ofta svårt att hitta lämpliga ytor för stora dagvattenanläggningar. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att minimera behovet av allmänna dagvattenanläggningar, genom att förebygga, fördröja och rena dagvattnet så tidigt som möjligt. 

Lösningar för hållbar dagvattenhantering

Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar. Fördröjningsmagasin, och filtertekniker är exempel på tekniska lösningar. En kombination av båda sortens lösningar är nödvändig för en hållbar dagvattenhantering.

Ansvaret för dagvattnet är gemensamt

Dagvattenhanteringen berör hela samhället. Aktörer såsom myndigheter, kommuner, fastighetsägare, privatpersoner och verksamhetsutövare påverkar och har ansvar för dagvattnets innehåll, flödens storlek och strömningsriktning.

Som privatperson kan var och en bidra genom att inte slänga skräp, fimpar eller snusprillor på marken där de slutligen hamnar i gatubrunnarna som ska avleda dagvattnet. Genom att tvätta bilen på en biltvätt där vattnet renas innan det släpps ut bidrar du också till minskade föroreningar i dagvattnet och därmed också vattendrag och sjöar. 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar för att ta hand om det regn som faller inom fastigheten och för att dagvatten som förorenats av en verksamhetsutövare renas vid behov innan det leds vidare.

Kommunen har flera olika roller och ansvar i arbetet med dagvattenfrågor. Kommunen är ansvarig samhällsplanerare, tillsynsmyndighet, ansvarig för vatten och avlopp liksom markägare och verksamhetsutövare.

Olika myndigheter ansvarar för dagvattenfrågor utifrån sina olika myndighetsområden och lagstiftningar. Naturvårdsverket har ett tillsynsvägledande ansvar för dagvatten utifrån Miljöbalken.

Källa: Naturvårdsverket

Här kan du ladda ner vår policy och plan för dagvattenhantering

Dagvatten rinner ur stuprör

Dagvatten

Hur har du kopplat ditt dagvatten? Det är viktigt att vattnet inte leds till reningsverket i onödan.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.

Dagvattenbrunn

Släng inte fimpar och skräp i markbrunnarna!

Gallerbrunnarna som finns lite överallt är inte, som en del tycks tro, en praktisk papperskorg eller askkopp. De fyller en viktig funktion för att minska risken för översvämning.

pojke tittar på ankor i vattnet.

Ta hand om vårt vatten

Hur kan du ta hand om vattnet? Vi har samlat informationen så att det är lätt att göra rätt.

Text: Tack för lånet av vattnet

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp.

Groda i regn

Grundvatten

Var finns det? Hur bildas det? Och när finns det mest grundvatten? Här förklarar vi hur grundvattnet fungerar.

Häll inte ut fett i avloppet

Häll inte ut fett i avloppet

Häll aldrig ut olja och fett i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.