Till sidans huvudinnehåll
Groda i regn

Grundvatten

Var finns det? Hur bildas det? Och när finns det mest grundvatten? Här förklarar vi hur grundvattnet fungerar.

Om du gräver en djup grop där vatten sipprar upp och blir ståendes så har du nått grundvattnet. Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det bildas av regn- och smältvatten som sipprar genom jorden och marklagren och slutligen fyller hålrum och sprickor i berggrunden.

När ökar grundvattnet mest?

Under våren och hösten är påfyllningen av grundvatten som störst. Förklaringen är att det är tillräckligt varmt så att marken tinar och snön smälter, samtidigt som det inte är för varmt så att vattnet hinner avdunsta eller tas upp av alltför kraftig växtlighet.

Inför sommaren är det mycket viktigt att utgångsläget för grundvattennivåerna är bra eftersom det normalt inte bildas speciellt mycket grundvatten när växtligheten suger upp så stora mängder. Om sommaren är regnfattig eller normal har alltså ingen större betydelse mer än att vi förbrukar mindre vatten till trädgården och då sparar på det befintliga grundvattnet. Under sommarmånaderna sjunker grundvattennivåerna normalt med ca 1 cm per dygn.

Grundvatten kan bildas ganska snabbt vid måttlig nederbörd om marken är vattenmättad men om marken är uttorkad krävs det stora mängder nederbörd. Under sommaren kan det behövas dubbla mängder regn än normalt medan det under hösten brukar räcka med normala mängden nederbörd.

Undvik vattenbrist

När grundvattennivåerna är låga ska man vara extra försiktig med vattenförbrukningen under sommaren. Man bör undvika att vattna gräsmattan, använda ”vattenslukande” maskiner i onödan och fylla badkar eller pooler. Vattenbrist kan inträffa vid låga grundvattennivåer och då kan det innebära ett bevattningsförbud. I de fall endast grundvatten används för dricksvattenproduktion och tillgången är begränsad kan det hända att vattnet inte räcker till. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när ofta mer vatten används men kan också inträffa under andra delar av året om nederbördsmängden är liten.

Stora och små grundvattenmagasin

Man brukar benämna grundvattenmagasinen som små eller stora. Har man sitt vatten från egen brunn så brukar det normalt komma från små magasin. Stora magasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar, så kallade rullstensåsar. Dessa är i många kommuner viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten. Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag medan de små reagerar snabbt.

Vill du veta mer om grundvatten?

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rapporterar löpande om hur grundvattennivåerna ser ut i hela landet.
På deras sida hittar du ännu mer information om grundvatten.