Till sidans huvudinnehåll
Sjö med vita näckrosor

Ytvattenskydd

Ett ytvattenskydd är fastslaget för Hyndevad. Det innebär att vi behöver skydda ån för att i förlängningen också skydda vårt dricksvatten. Detta gör vi då vi har vårt råvattenintag till Hyndevads vattenverk i Hyndevadsån.

Alla markområden som kan påverka råvattenintaget påverkas också av ytvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Yt- och grundvattenskydd gäller parallellt

Dricksvatten­försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 

Ytvattenskyddet gäller parallellt med grundvattenskyddet för Hyndevad vattentäkt. Det vill säga, föreskrifter för både yt- och grundvattenskyddet måste följas.

Pojke i båt

Nya regler för båttrafik

Från och med 27 februari 2019 gäller nya regler för den som åker båt i Hyndevadsån/Eskilstunaån – väster om väg 214 eller i Östra Hjälmaren.

  • Det är förbjudet att använda tvåtaktsmotorer i Hyndevadsån och på Östra Hjälmaren. Dispens gäller för båtmotorer som uppfyller utsläppskraven.
  • Bensindrivna båtmotorer får endast köras på alkylatbensin.

Frågor om tillämpning av regler, anmälan, gällande utsläppskrav och dispenser hänvisar vi till Miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

Föreskrifter och kartor

skyddsforeskrifter-1.pdf

broschyr-vattenskyddsomradet-hyndevads-strom-1.pdf

oversiktskarta-1.pdf

detaljkarta-1.pdf

kantzoner-1.pdf
Vattendrag

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

Natur vid sjö

Grundvattenskydd

Grundvattnet i åsen vid Hyndevads vattenverk skyddas av grundvattenskyddet och tillhörande skyddsföreskrifter.