Till sidans huvudinnehåll
Natur vid sjö

Grundvattenskydd

För Hyndevad finns ett grundvattenskydd då Hyndevads vattenverk pumpar grundvatten ur åsen. Alla markområden som kan påverka grundvattentäkten påverkas också av grundvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter som visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Nytt grundvattenskyddsområde

Från den 5 mars 2021 gäller ett nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt. Det tidigare grundvattenskyddsområdet från 1980 upphör därmed att gälla i och med att det nya trätt i kraft.

Vattnet är viktigt att skydda

Grundvattenskyddsområdet är till för att skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt perspektiv. Skyddsområdet utgör ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och verkar därmed för en säkrare dricksvattenförsörjning. Vattentäkten har ett extremt stort skyddsvärde som kommunens huvudvattentäkt där det saknas reservvattentäkt.

Skyddsföreskrifter, tillstånd och dispenser

I den primära och sekundära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud eller tillståndsplikt.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och krav på tillstånd i kraft två år efter att skyddsföreskrifterna fastställts.

Miljö- och räddningstjänstnämnden utövar tillsyn över skyddsföreskrifterna samt handlägger tillstånd och dispenser.

Frågor om hur föreskrifter ska tolkas bevaras av miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

Grund- och ytvattenskydd gäller parallellt

Dricksvatten­försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 2014 fastställde Kommunfullmäktige i Eskilstuna ett ytvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad ytvattentäkt (uttaget ur Hyndevadsån).

Ytvattenskyddet gäller parallellt med grundvattenskyddet för Hyndevad vattentäkt. Det vill säga, föreskrifter för både yt- och grundvattenskyddet måste följas.

Var kan jag få mer information?

På kommunens sida (länk)  finns information om beslut för grundvattenskyddsområdet inklusive samrådsredogörelser.

Vattendrag

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

Sjö med vita näckrosor

Ytvattenskydd

Råvattenintaget i Hyndevadsån skyddas av ytvattenskyddet vilket innebär att vi också skyddar vårt dricksvatten.