Till sidans huvudinnehåll

Integritetspolicy

Här kan du ta del av den integritetspolicy som gäller för oss, Eskilstuna Energi & Miljö AB.

Förord

Eskilstuna Energi- och Miljö AB (EEM) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Integritetspolicyn beskrivs hur vi följer dataskyddsförordningen. Mer information om förordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida imy.se

Vi tycker att det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Dokument ID: 3086  Datum för beslut: 2023-06-07

Det är EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/379) som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i EU. 

All information som kan kopplas till en fysisk person räknas som en personuppgift. Exempel: namn, personnummer, kundnummer, mätarnummer, mejladress och adress. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. fastighetsbeteckning, användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Beroende på vilken tjänst du använder (se din faktura) delas personuppgiftsansvaret mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) organisationsnummer: 556458-1907, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB organisationsnummer: 556513-9556 samt Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB organisationsnummer: 556001-6882.

Gällande personuppgiftsbehandlingar via vår hemsida (cookies), prenumeration på nyhetsbrev eller vid jobbansökningar har Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM) hela personuppgiftsansvaret.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte. Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Upplysningscentralen (UC).

För att ingå avtal med oss behöver vi uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress eller fastighetsadress. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Vi behandlar och lagrar även uppgifter om din anläggning, om din förbrukning och om de av våra tjänster som du utnyttjar.

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker  för att Eskilstuna Energi och Miljö AB med dotterbolag, ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av våra produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive systemtester), samt för viss statistik (så som statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring.

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Till dessa överförs IP-adresser, mejladresser, kontaktuppgifter samt fakturerings- och betalningsinformation.

• Företag som tillhandahåller betallösningar. Till dessa överförs fakturerings-och betalningsinformation.

• Utbildningar och event: reklambyråer. Till dessa överförs dina kontaktuppgifter.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det för de ändamål vi har angivit. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter. Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredje part.

Om du inte begärt direktreklamspärr kan vi också komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring, till exempel för att kunna ge dig personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster. Dessa baseras på dina befintliga produkter, förändringar i dina produktengagemang samt beteende och rörelsemönster i våra kommunikationskanaler. Vid marknadsföring kan Eskilstuna Energi och Miljö AB även komma att kontakta dig via e-post om inte du uttryckligen tackat nej till det.

Profilering av din information sker i syfte att ge dig bättre information om t.ex. energianvändning, erbjudanden om produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Dock tillämpar vi inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av dina personuppgifter. 

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för utifrån olika lagkrav. Som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi lösningar inom EU. Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting Eskilstuna Energi och Miljö AB kan påverka.

I det så kallade ”tredje landet” gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen mellan oss och sociala medietjänsterna baseras på standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna Energi och Miljö AB:s verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om registerutdrag till oss,  på den adress som anges nedan under "kontaktuppgifter". Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Eskilstuna Energi och Miljö AB på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsmyndigheten.

Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Personuppgiftsansvarig
Eskilstuna Energi och Miljö AB 
Kungsgatan 86 
631 86 Eskilstuna  

Organisationsnummer: 556458-1907
Telefon: 016-10 60 00 
E-post: kundservice@eem.se

Dataskyddsombud
Anna Strömbert
dataskyddsombud@eem.se