Till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet

För oss på Eskilstuna Energi och Miljö är visionen att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. Hållbarhetsarbete är därför en självklar och viktig del av vårt dagliga arbete.

Vårt uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor, både avseende yttre miljö i närområdet och inre miljö. Stort fokus ligger på yttre miljö och vår roll är att verka för en minskad miljöbe­lastning. Vi uppmärksammar även andra frågor som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling med utgångspunkt från Eskilstuna och dess närområde. Ett aktivt miljöarbete ska fortgå inom samtliga verksamheter i bolaget.

Grässtrå i motljus

Hållbarhetsredovisning

Varje år bidrar vi till vår ägarkommuns och Eskilstuna kommunföretags hållbarhetsredovisning. I den görs vårt hållbarhetsarbete tillgängligt och jämförbart. I redovisningen får du ta del av föregående års resultat, hur vi arbetar med social, miljömässig och ekonomiskhållbarhet men även av det som genomsyrar vårt fokus framöver.

Så jobbar vi med hållbarhet. Och det är vi stolta över! 

Arbetare på kraftledningsstolpe

Social hållbarhet

Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vår strävan är alltid att spegla mångfalden i de kommuner vi lever och verkar. 

Ekeby Våtmark

Miljömässig hållbarhet

I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglighet ligger stort fokus på miljömässig hållbarhet, det vill säga allt som påverkar den yttre miljön. Vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att göra likadant.

Kvina surfar på EEMs hemsida på mobilen

Ekonomisk hållbarhet

Vi söker klimatsmarta lösningar och säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att ta hänsyn till ekologiska och sociala aspekter vid alla ekonomiska beslut skapar vi en hållbar ekonomi.

Björkstammar i skog

Miljöpolicy

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB levererar el, värme, kyla, ånga, VA, bredband, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Service och kvalitet, samordning för effektivitet samt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår verksamhet.

  • Vi följer lagar och andra krav
  • Vi verkar för att minska och förebygga miljöpåverkan till luft, mark och vatten
  • Vi har ett systematiskt miljöarbete och arbetar med ständiga förbättringar
  • Miljöpåverkan vid drift, investeringar och produktutveckling ska vara minimal hos oss liksom hos våra leverantörer utifrån tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningar
  • Genom utbildning och rådgivning verkar vi för att personal och kunder får saklig information om hur de kan minska sin miljöpåverkan

Miljöpolicyn fastställdes i EEMs, SEVABs och ESEMs styrelser 2014-09-23.

Vita näckrosor

Miljöcertifiering

I december 2002 certifierades vi enligt ISO 14001. Det innebär att vi haft vårt miljöledningssystem i över 10 år. ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete och fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar. Vi fokuserar på:

  • bättre anläggningar,
  • bättre teknik
  • mindre utsläpp
  • effektivare kontroll. 

Vi har satt upp miljömål inom flera områden som vi regelbundet följer upp. Ett av våra miljömål är att minska vår energiförbrukning. För att uppnå detta mål kartlägger vi vår energiförbrukning för att hitta de punkter där vi kan förbättra oss ytterligare.

ars-och-hallbarhetsredovisning-2023.pdf

05021-hallbarhetsredovisning-2022-1.pdf

hbr-2021-eem-1.pdf

hallbarhetsaret-2020-eem-1.pdf

eskilstuna-strangnas-energi-och-miljo-ab-iso-14001.pdf