Till sidans huvudinnehåll
Vatten i kupade händer

Utgående vatten

I tabellen nedan visas genomsnittliga resultat för några kemiska och fysikaliska parametrar för utgående dricksvatten från respektive vattenverk.

 

PFAS-4 

pH

Järn

Klor, total aktiv*

Totalhårdhet

Fluorid

Vattenverk

ng/l 

 

mg/l

mg/l

mg/l

0dH

Bedömning

mg/l

Bedömning

Hyndevad

2,6 

8,0

<0,03

0,10

36

5,0

Medelhårt

0,8

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt

Alberga

<0,2 

7,9

<0,03

---

47

6,6

Medelhårt

0,7

Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd

Ärla

<0,2 

8,1

<0,03

---

37

5,2

Medelhårt

1,2

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt

Österby

<0,2 

8,4

<0,03

---

29

4,1

Mjukt

0,1

Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd

*Beroende på aktuella förhållanden kan halten tillfälligt vara högre, men normalt överstiger den inte 0,15 mg/l

Mjukt och hårt vatten

Totalhårdheten är ett mått på kalcium- och magnesiumhalten i vattnet. Halten uttrycks antigen i mg/l eller s.k. tyska hårdhetsgrader (0dH). Vatten med låg totalhårdhet betecknas som mjuka och vatten med hög totalhårdhet som hårda. Vatten med hårdhet högre än 106 mg/l (> ~15 0dH) kan ge skador på textilier vid tvätt samt utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.

Om du har köpt ny disk- eller tvättmaskin kan det vara av intresse att veta hur hårdheten är på vattnet för att kunna dosera disk- och tvättmedel samt rätt mängd salt. I Eskilstuna har vi ett medelhårt vatten överallt utom i Näshulta som har mjukt vatten. Läs anvisningarna på produktförpackningen för rekommenderad dosering.

Ordlista

pH-värde
pH-värdet är ett mått för antalet vätejoner i vattnet, en balans mellan sura och alkaliska element. Vårt dricksvatten har normalt ett pH-värde på 8,1 men kan variera mellan 7,9 och 8,3. pH-värdet ger en tunn hinna av kalk i ledningarna vilket skyddar från frätskador.

Järn
Järn förekommer naturligt i vårt vatten. Det kan även tillföras vattnet från processkemikalier samt från utfällning på rostiga stål- och gjutjärnsledningar. Är halten järn över gränsvärdet kan vattnet upplevas missfärgat (oftast brunt), ha annan smak och ge skador på textilier vid tvätt.

Klor
Klor används för desinfektion av dricksvattnet och kan ge lukt och smak. Beroende på aktuella förhållanden justeras klordoseringen i vårt vattenverk för att uppnå en optimal desinfektionseffekt.

Fluorid
Fluorid kan förekomma naturligt i råvatten, framförallt grundvatten. Måttliga mängder fluorid (0,8-1,2 mg/l) anses ha en kariesförebyggande effekt. Skillnaden i halt då fluorid övergår från att ha en positiv till att ha en negativ effekt är liten. Gränsvärdet för otjänligt i provtagningspunkten "hos användaren" är 1,5 mg/l.

Hyndevads vattenverk

Hyndevads vattenverk

De flesta av Eskilstunas invånare får sitt vatten från Hyndevads vattenverk. Här renas åvattnet som senare blir till friskt och gott dricksvatten.

Hyndevad vattenskyddsområde.

Våra andra vattenverk

Tillsammans producerar vattenverken, Alberga, Ärla, Bälgviken och Österby dricksvatten till cirka 2 300 personer.