Till sidans huvudinnehåll
Grävningsarbete i gata

Aktuella VA-arbeten

För att säkerställa fortsatta vattenleveranser har vi en 4-årig förnyelseplan för både dricks- och avloppsvatten. Syftet med förnyelseplanen är att säkerställa att framtida reinvesteringar riktas till de områden på ledningsnätet där behovet är störst.

Dricksvatten

Det allmänna dricksvattenledningsnätet från Hyndevads vattenverk, som försörjer de flesta av Eskilstunas invånare med dricksvatten är idag cirka 60 mil långt.  Ledningsnätet är i behov av förnyelse. Det kan innebära att vi ersätter befintliga dåliga dricksvattenledningar och bygger ut system för säkrare drift och kapacitet samt renoverar vattentorn.

Spillvatten

Det allmänna avlopps- och dagvattenledningsnätet i Eskilstuna kommun är cirka 90 mil långt och nätet har över 100 pumpstationer och över 800 LTA-pumpstationer för att fungera.

För avloppsnätet har vi identifierat områden där risken för översvämning är påtaglig och där vi behöver genomföra åtgärder som sanering och separering. Sanering av ett ledningsnät innebär att vi utreder och genomför åtgärder som minimerar mängden tillskottsvatten i ledningsnätet, exempelvis genom bortkoppling av stuprör. Separering innebär att dagvattensystem byggs ut i ett område så att dagvattnet kan avledas separat från spillvattnet.

Spolning av vattenledning

Spolning – nödvändigt för dricksvattenkvaliteten

Dricksvattennätet i Eskilstuna kommun är dryga 60 mil långt och det måste hela tiden underhållas. Ett jobb som är ständigt återkommande är spolning av vattenledningsnätet. Detta görs alltid i samband med nyanlagda ledningar innan de tas i drift.