Till sidans huvudinnehåll

Rinmansgatan-Torshällavägen

I augusti 2024 planeras ett större VA-arbete att starta som främst kommer att påverka Rinmansgatan, Torshällavägen, Mått Johanssons väg och områden däromkring. Arbetet är än så länge i planeringsstadiet, men beräknas i dagsläget vara klart hösten 2026.

Pumpstationen på Mått Johanssons väg är Eskilstunas största och består idag av två byggnader som behöver bytas ut. Samtidigt kommer nya VA-ledningar att läggas i gatan längs hela Rinmansgatan till Torshällavägen samt en ny sjöledning i Eskilstunaån som sträcker sig till Reningsverket. I området finns hårt trafikerade gator, företag samt privata villabostäder som kommer att påverkas när arbetet startar. 

Statusuppdatering: 2024-06-14
Vecka 25 påbörjas arbete med att förnya och lägga om fjärrvärmeledningar. Rinmansgatan stängs av helt från rondellen i korsningen Ståhlbergsvägen/Mått Johanssons väg/Rinmansgatan fram till korsningen Norra Hamn. Följ trafikomledningsskyltar och välj annan väg.  

Statusuppdatering: 2024-02-29

Just nu utför vi markundersökningar för att se hur det ser ut med eventuella föroreningar, jordkvalitet och hållfasthet. Vi har även gjort sedimentsprov på botten i Eskilstunaån. Fortsatt arbete med projektering. Vi har även schaktat upp och undersökt hur kalkbäcken ser ut och mätt in den, i korsningen Nordwallsgatan-Rinmansgatan.   
Kommande: Schaktning för att undersöka grundvattennivåer i Eskilstunaån vid Torshällavägen.

Statusuppdatering: 2023-11-21
Området mellan Ståhlbergsvägen, Rinmansgatan och Norra hamn är delvis avspärrat för att upprätta projektkontor med byggbodar. Vi tar ner en del växtlighet och gör en del inmätningar och markarbeten på etableringsytan under de närmaste veckorna.

 

Spolning av vattenledning

Spolning – nödvändigt för dricksvattenkvaliteten

Dricksvattennätet i Eskilstuna kommun är dryga 60 mil långt och det måste hela tiden underhållas. Ett jobb som är ständigt återkommande är spolning av vattenledningsnätet. Detta görs alltid i samband med nyanlagda ledningar innan de tas i drift.