Till sidans huvudinnehåll

Hyndevads vattenverk

I Eskilstuna får de flesta invånarna sitt dricksvatten från Hyndevads vattenverk. Vattenverket togs i drift 1915 och har vid flera tillfällen rustats upp och moderniserats för att möta de krav som ställs på dricksvatten idag. På vattenverket renas det åvatten som senare blir till friskt och gott dricksvatten som du dricker av.

Råvattnet till Hyndevads vattenverk hämtas från Hyndevadsån vid Hjälmarens utlopp i Mälaren. Råvattnets kvalitet övervakas och testas kontinuerligt, dels i eget laboratorium och dels av externa specialiserade laboratorier.

Reningsprocesserna är robusta och i de mikrobiologiska säkerhetsbarriärer avskiljs och inaktiveras mikroorganismer och andra föroreningar i vattnet. Utgående dricksvatten testas regelbundet i laboratoriet med avseende på både mikrobiologisk och kemisk renhet.

Vattnet testas för parasiter

Råvattnet hämtas från Hyndevadsån vid Hjälmarens utlopp i Mälaren. Även råvattenkvalitet övervakas och testas regelbundet, dels i vårt eget laboratorium och dels av externa specialiserade laboratorier. Analys av parasiterna Cryptosporidium och Giardia i råvattnet görs årligen sedan 2009.

Vatten i kupade händer

Utgående vatten

I tabellen nedan visas genomsnittliga resultat för några kemiska och fysikaliska parametrar för utgående dricksvatten från respektive vattenverk.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.