Natur vid sjö

Grundvattenskydd

För Hyndevad finns ett grundvattenskydd då Hyndevads vattenverk pumpar grundvatten ur åsen.

Alla markområden som kan påverka grundvattentäkten påverkas också av grundvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Revidering av grundvattenskyddet

Grundvattenskyddsområdet fastslogs 1980. Men då riktlinjer och hur arbetet med skyddsområden samt det lagliga stödet ändrats pågår nu en revision av skyddsområdesgränserna med tillhörande föreskrifter. I oktober 2020 ansökte Eskilstuna Energi och Miljö om ett reviderat grundvattenskydd hos Eskilstuna kommun. Kommunfullmäktige antas besluta om det nya grundvattenskyddet under vinter/våren 2021. Ansökan har föregåtts av myndighetsamråd och sakägarsamråd.

Vattendrag

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

Sjö med vita näckrosor

Ytvattenskydd

Råvattenintaget i Hyndevadsån skyddas av ytvattenskyddet vilket innebär att vi också skyddar vårt dricksvatten.