Natur vid sjö

Grundvattenskydd

För Hyndevad finns ett grundvattenskydd då Hyndevads vattenverk pumpar grundvatten ur åsen. Alla markområden som kan påverka grundvattentäkten påverkas också av grundvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter som visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Nytt grundvattenskyddsområde

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun har den 4 februari 2021 fattat beslut om att fastställa ett nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt. Beslutet träder ikraft den 5 mars 2021 och gäller även om det överklagas. För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och krav på tillstånd ikraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Vid samma möte fattade kommunfullmäktige beslut om att upphäva befintligt grundvattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt beslutat av Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt 1980. Det beslutet upphävs den dag beslutet om det nya grundvattenskyddsområdet vinner laga kraft.

Vattnet är viktigt att skydda

Syftet med framtagandet av grundvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt perspektiv. Skyddsområdet utgör ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning. Vattentäkten har ett extremt stort skyddsvärde som kommunens huvudvattentäkt där det saknas reservvattentäkt.

Skyddsföreskrifter, tillstånd och dispenser

I den primära och sekundära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud eller tillståndsplikt.

Miljö- och räddningstjänstnämnden utövar tillsyn över skyddsföreskrifterna samt handlägger tillstånd och dispenser.

Frågor om hur föreskrifter ska tolkas bevaras av miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

Samråd innan beslut

Innan vattenskyddsområdet fastställdes och beslut fattades om upphävande av grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt genomfördes ett formellt samråd i två steg, först med myndigheter, nämnder och en intresseorganisation och därefter med sakägare (de som äger mark eller innehar särskild rätt till mark inom vattenskyddsområdet). 

Skyddsföreskrifterna har justerats utifrån inkomna synpunkter så långt det är möjligt utan att skyddet för vattentäkten äventyras.

Beslutet gäller parallellt med beslutet om ytvattenskyddsområde

Dricksvatten­försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 2014 fastställde Kommunfullmäktige i Eskilstuna ett ytvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad ytvattentäkt (uttaget ur Hyndevadsån).

Ytvattenskyddet gäller parallellt med grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt. Det vill säga, båda besluten måste följas.

Var kan jag få mer information?

På kommunens sida (länk)  finns information om beslut, samrådsredogörelser, föreskrifter och information om hur du gör om du vill överklaga beslutet eller anmäla anspråk på ersättning m. m.

Vårt livsviktiga vatten

Vattendrag

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

Sjö med vita näckrosor

Ytvattenskydd

Råvattenintaget i Hyndevadsån skyddas av ytvattenskyddet vilket innebär att vi också skyddar vårt dricksvatten.