Till sidans huvudinnehåll
Ekeby våtmark

Ekeby våtmark

I våtmarken finns ett rikt djur- och växtliv för dig som tycker om att studera växter, fåglar eller insekter. Det är ett naturskönt rekreationsområde för promenader. En särskild våtmarkspark har anlagts med möjlighet till studiebesök och utställningar.

Vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna finns en konstgjord våtmarksanläggning som är i drift året om. Våtmarken i Eskilstuna är en naturlig reningsprocess av vattnet och viktig för miljön. Den tar hand om näringsämnen i avloppsvattnet som annars skulle kunna förorsaka algblomning och syrebrist i Mälaren. Den kan även mildra effekten av klimatförändringar och ändrade nederbördsmönster genom sin vattenhushållande funktion.

När avloppsvattnet når våtmarken är det renat från fosfor, partiklar och syrekrävande ämnen men innehåller fortfarande mycket kväve. Naturliga processer gör att vattnets flöde bromsas upp och omvandlar det gödande kvävet i vattnet i olika steg till vanligt ofarligt luftkväve. Våtmarken minskar våra utsläpp av kväve med ca 75 ton/år. Dessutom ger det näringsrika vattnet en kraftig växtlighet som gynnar reningsprocessen.

Så här fungerar våtmarken

Våtmarken består av totalt åtta dammar. Det renade vattnet från reningsverket fördelas via inloppsrör till fem parallella dammar. Vattnet samlas upp i en fördelningskanal och leds vidare till ytterligare tre parallella dammar. Från dessa samlas vatten i en utloppskanal och släpps ut i Eskilstunaån. Vattnet finns i dammarna cirka en vecka innan det släpps ut. Vid utloppet till Eskilstunaån finns ett provtagningshus där flödesmätning och kvalitetsprover genomförs.

Våtmarker i Sverige

I Sverige har många av de naturliga våtmarkerna som är mossar, myrar, sumpmarker och slättsjöar minskat på grund av utdikning. Utdikningen gjordes på 1800-talet när behovet av odlings- och skogsmark ökade. Därför har också det speciella växt- och djurliv som förknippas med våtmarker minskat. De nya, konstgjorda våtmarkerna återställer delvis den biologiska balansen. Många växter och djur är beroende av våtmarken. Trots att så stor andel våtmarker har försvunnit är Sverige fortfarande ett av världens våtmarkrikaste länder. De största våtmarksområdena finns i Norrlands skogsbygd.

Det myllrar av liv

En rik flora av växter och en mångfald av djur, insekter och organismer, speciella för våtmarker, finns här. Bland annat fåglar som normalt inte vistas här i trakten. Mer än 150 olika fågelarter har observerats vid våtmarken.

Några av de fåglar som håller till vid våtmarken är brun kärrhök, fiskljuse, lärkfalk, havsörn, knölsvan, rörhöna, skäggdopping, knipa, vigg, smådopping, brunand, och svartsnäppa.

Bland det naturliga växtlivet i våtmarken märks kolvass, jättegröe, dyblad, hornsärv, axslinga, nate, gul näckros, svärdslilja, kabbeleka och skräppa.

 

Våtmarken i siffror

Total yta cirka

40 hektar

Varav dammyta cirka

28 hektar

Vattendjup

Medel: 1 meter

Vattenflöde

Medel: 500 liter/sekund

Antal dammar

8 st

Volym cirka

280 000 m3

Vallarnas längd cirka

9 km

Varav dammlängd

6 km

Vill du besöka våtmarken?

Med sitt annorlunda parkområde och rika djur- och växtliv är våtmarken en tillgång för alla i Eskilstuna. Skolor och enskilda som tycker om att studera växter, fåglar och insekter kan besöka oss. Våtmarken har alltid öppet och det finns parkering utanför området. Det finns markerade promenadstråk för längre eller kortare tur, fågeltorn (ta med egen kikare) och bänkar och bord där du kan fika.

Flygbid över Ekeby reningsverk och våtmark.

Ekeby Reningsverk

På Ekeby reningsverk tar vi emot ditt avloppsvatten och renar det innan vi släpper ut det i Eskilstunaån.