Till sidans huvudinnehåll
Dagvatten rinner ur stuprör

Dagvatten

Det är viktigt att ”inte fel” vatten leds till reningsverket. I många fall renas regnvatten helt i onödan. Dagvattnet, dvs. det vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn och smältvatten måste ta vägen någonstans när det förekommer i stora mängder. Det får inte ledas till spillvattenledningen (avloppsledningen) för då belastas reningsverket alldeles för hårt.

Faktum är att så mycket som 60%, alltså mer än hälften av vattnet i våra avloppsledningar består av felkopplat dagvatten. Detta är den största orsaken till problem med översvämningar och breddningar, dvs. att det blandade avlopps- och spillvattnet släpps ut orenat i våra vattendrag.

Gammal byggmetod för dagvatten

Många villor har sitt dagvatten, alltså regn- och smältvatten från bland annat tak, inkopplat på spillvattenledningen. Det är inget konstigt för så byggde man förr, men detta är en metod som inte längre är hållbar. När det är ihopkopplat så leds också regnvattnet till reningsverket för att tas om hand och renas som avloppsvattnet. Belastningen på reningsverken blir därmed onödigt hög och vid stora nederbördsmängder tvingas vi att bredda, dvs. släppa ut det blandade avlopps- och spillvattnet orenat i vattendragen för att vattenmassan blir för stor för att hinna tas om hand. I olyckliga fall kan detta också leda till att vatten tränger in i din eller dina grannars källare och orsakar översvämning.

Olika lösningar i moderna byggnationer

I områden som byggs idag krävs LOD vilket betyder lokalt omhändertagande av dagvatten. Lösningar för detta kan exempelvis vara mindre dammar, fördröjningsmagasin, perkolation, infiltration mm med en eventuell bräddningsledning till kommunens dagvattennät. Krav finns även på pumpning av dräneringsvatten vid om- och nybyggnad där nivån är lägre än gatans lägsta nivå vid tomt, dvs normala fastigheter med källare.

Läs gärna vår folder (pdf) så får du tips om olika LOD-lösningar.

Led ut vattnet på tomten

Du som bor i villa där stuprännan går rakt ner i marken och är kopplad på spillvattenledningen, kan göra en stor insats genom att bygga om sista delen på stuprännan. Ta av röret vid marken, plugga det och sätt dit en utkastare en bit längre upp. Det är en investering på någon hundralapp per stupränna som gör stor nytta. På så vis leds vattnet ut på tomten istället för till avloppsledningen. Det vatten som inte tas upp av marken rinner vidare till en dagvattenbrunn och hamnar i rätt ledning för detta. Dagvattennätet är avskilt från spillvattenledningen så belastningen på reningsverken minskar.

I vissa områden finns det möjlighet att koppla in sitt dagvatten direkt på dagvattenledningen om det inte redan är det, men det blir ett större arbete med grävning på tomten.

Led dagvattnet till en stenkista

Ett sätt att fördröja vattnet inom fastigheten är att anlägga en s k stenkista som består av sten eller makadam. Dagvattnet leds ner genom stupröret via ett lövrens och vidare i en rörledning till stenkistan. Hur stor stenkistan ska vara beror på tak- eller markytan som ska avvattnas i kombination med markförhållandena. Det tar längre tid för vattnet att tas omhand i lera och morän än om marken är grusig eller sandig.

En stenkista kan du anlägga själv. Gräv en grop, fyll den med makadam eller sten och lägg en fiberduk över för att jorden inte ska sätta sig i hålrummen. Fyll jord över fiberduken och lägg stenar på eller så gräs.

Leds vattnet ovan marken till stenkistan är en ränndal lämplig. Vill du leda vattnet i en ledning under marken är det lämpligt att ansluta till en brunn med sandfång där skräp kan fångas upp så att inte stenkistan sätts igen.

Dimensionering av stenkista

Dimensionera efter ett relativt kraftigt regn, t.ex. 20 mm och gör hellre en större än en mindre stenkista. Räkna ut mängden vatten som ska fördröjas genom att ta takytan i kvadratmeter multiplicerat med regnintensiteten i meter.

Exempel med 20 mm regn.
X m2 x 0,02 m = X m3 (Volym i kubikmeter)

För att räkna ut hur stort magasinet behöver vara ska volymen som ska fördröjas, divideras med den porositet som materialet har, se lista.

I exemplet används makadam.
X m3 / 0,4 = X m3 (Volym på stenkistan)

Porositet
Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4

Hur är ditt vatten kopplat?

Om du undrar hur ditt dagvatten är kopplat är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge dig uppgifter om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan där du bor. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

Eftersom vi som bor här delar på kostnaderna för att rena vatten gör du i förlängningen en god insats för dig själv.