""

LTA-enhet

En välskött pumpstation håller längre och fungerar bättre. Vi har ett delat ansvar för pumpen men vi står för kostnaden av normalt underhåll.

Endast spillvatten i form av bad-, dusch-, tvätt-, disk-, och toalettvatten får ledas till LTA-enheten. Inget regn- eller dräneringsvatten får tillföras.

Ansvarsförhållande

Vi ansvarar för och äger LTA-enheten som finns installerad hos dig. Vi står också för service och underhåll av pumpen då den är en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder eller skadas på grund av felaktigt användande.

Vi sköter, underhåller och  förnyar LTA-enheten om

  • larm finns inkopplat och fungerar.
  • det inte tillförs föremål som kan skada pumpen eller ledningsnätet.

Du står för kostnaden om:

  • skador uppstår på grund av att larmet inte fungerar, du är sen med att anmäla fel eller om du har släppt ut vatten efter larm alternativt strömavbrott.
  • reparation behövs på fastighetens del av tryck­avloppsledningen eller tanken satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet.
  • någon del av pumpstationen får skador på grund av frysning.
Om larmet går

Det är viktigt att du anmäler till oss så fort som möjligt om larmet går. I normalfall åtgärdas felet inom 24 timmar. Du ska inte släppa ut något vatten i avloppet innan felet är avhjälpt. Om LTA-pumpen överfylls kan både ditt hus och pumpen skadas. För att underlätta för vår personal ska pumpen vara lätttillgänglig vid alla väder och den får inte överbyggas.