Områdeskarta Hyndevad

Klicka på bilden för att förstora.

Områdena kring Hyndevad

Sandbankarna, Närsjö, Sandhem, Hyndevad strand och Dalhagen är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att några områden kommer att erbjudas fiberanslutning.

Detta händer i närtid

Vi arbetar just nu med upphandlingsunderlaget för entreprenör till byggnationen. Så snart detta är klart kommer upphandling att starta. Därefter kan vi presentera en översiktlig tidplan för projektet.

Under vecka 41 påbörjas arbetet med att mäta in samtliga fastighetsägares elserviser, d.v.s. den elkabel som ligger mellan er elmätare och ert hus samt inventera fastighetens gränsmarkering. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november/början av december. Informationsbrev om detta har skickats ut under vecka 41.

I båda ovanstående arbeten kommer vi att behöva gå in på er fastighet alternativt röra oss nära gränsen. Vi ber om överseende med detta.

Utbyggnad i respektive område 

Utbyggnaden av allmänt VA, förnyelse av elnät samt fibernät kommer att utföras inom en och samma byggnation. I vilken ordning områdena kommer att byggas ut kommer att bestämmas i samråd med entreprenören.

Endast i Sandhemsområdet samt infartsvägen till Hyndevadstrand kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att föroreningar som finns i dagvattnet inte ska hamna i grundvattentäkten. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Förnyelse av elnätet

Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. Du får mer information när det är dags att gå över till det nya elnätet när utbyggnadsprojektet är klart.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den. EEMs styrelse beslutade den 5 december 2017 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Hyndevad.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.