Karta över Hyndevad strand.

Klicka på bilden för att förstora.

Hyndevad

Bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att området kommer att erbjudas stadsnät via Fibra.

Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. EEM Elnät kommer att informera mer om när det sedan blir dags att gå över till det nya elnätet efter att utbyggnadsprojektet är klart.

Under utbyggnadsprojektet kommer endast rören som fibern ska dras i att anläggas. Därefter dras fibernätet fram till de fastigheter som beställer stadsnät via Fibra.

Detta händer i närtid

Vi arbetar med förberedande moment för byggnationen, där en stor del är olika tillståndsprocesser. Fornminnesundersökningar i Närsjö och Sandhem genomförs under vecka 51.

Parallellt med detta pågår detaljprojektering och inmätningsarbeten i samtliga områden. Geotekniska undersökningar har också påbörjats och kommer successivt att genomföras under vintern.

Informationsmöten

Alla fastigheter som berörs av utbyggnaden kommer så småningom att bjudas in för information. Eftersom det är många fastigheter bjuder vi in områdesvis.

Ett första informationsmöte hölls den 6 december för boende i området Sandbankarna som också fått ett brev med förslag på placering av förbindelsepunkt vid sina fastigheter. Förbindelsepunkten är den plats där fastighetens ledningar ska möta EEMs ledningsnät.

Frågor om gemensam förbindelsepunkt (VA, elnät, stadsnät)

Vid informationsmötet den 6 dec uppkom en del frågor om gemensam förbindelsepunkt. Vi vill därför förtydliga att det finns fler möjligheter för önskad placering av förbindelsepunkten för el medan förbindelsepunkten för VA är mer låst.

I början av nästa år kommer mer information om detta att skickas ut till fastighetsägare i Sandbankarna. Vi kommer därför också att förlänga svarstiden kring önskemål om förbindelsepunkt för samtliga ledningar (VA, elnät och stadsnät).

Tidplan

Tidplanen är densamma som visats tidigare. Det är en preliminär tidplan som vi ser över löpande.

Utbyggnad i respektive område

Sandbankarna, Hyndevadstrand, Hyndevad, Närsjö och Dalhagens behov av allmänt VA, förnyelse av elnät samt stadsnät kommer utföras inom en och samma utbyggnad. Om Sandhem kommer att kunna ingå i samma utbyggnadberor på hur snabbt detaljplanläggningen av detaljplan Hyndevad 22:85 går.

Endast i Sandhemsområdet kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att föroreningar som finns i dagvattnet inte ska hamna i grundvattentäkten. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

Vid frågor om utbyggnaden av VA, elnät och stadsnät kontakta Kundservice på telefon 016- 710 23 00.

För övriga frågor om stadsnätet, kontaktas Fibra på telefon 0771-375 375. Mer information finns också på www.fibra.se/eskilstuna/

 

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den. EEMs styrelse beslutade den 5 december 2017 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Hyndevad.

 

Informationen på denna sida uppdaterades 18 dec 2018.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.