Områdena kring Hyndevad

Sandbankarna, Närsjö, Sandhem, Hyndevad strand och Dalhagen är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att alla områden kommer att erbjudas fiberanslutning.

Detta händer i närtid

Vecka 20

En del sprängningsarbeten pågår. Signal för sprängning sker med 10 st korta signaler och en lång för "faran över".

Det är viktigt att hålla ner hastigheten och tänka på att hålla avstånd till maskiner i området så länge utbyggnadsarbetet pågår.

Arbeten fortsätter på Karl Paust väg och trafiken leds om med orange skyltning.

Arbeten vid pumpstationen och ängen i västra Närsjö fortsätter. Likaså arbetet inne i "Björkskogen".

Pågående arbeten är markerade med rött i nedanstående kartbild. Planerade arbeten är markerade med orange. 
Arbeten som är grovåterställda visas med grönt.

Arbeten i Närsjö v. 20

Brevutskick om projekterad förbindelsepunkt
Brev har gått ut i Närsjö angående slutlig plats för förbindelsepunkter för VA, elnät och stadsnät. Under våren kommer övriga områden också brevledes få information om bestämd plats för förbindelsepunkt.

Elmätarbyten pågår i området
Just nu pågår ett större projekt där vi byter ut alla elmätare i Eskilstuna. Detta arbete är ett separat projekt som inte har med utbyggnaden av VA, elnät och stadsnät i Hyndevad. Du kan läsa mer om Elmätarbytesprojektet här till höger på sidan.

Tidplan för byggnation

Tidplan för byggnation Hyndevad

Byggnation för Sandhem kan ännu inte tidsättas förrän ett Lantmäteriärende som ska verkställa detaljplanen är klart. Vi har i nuläget ingen uppgift om när ärendet beräknas vara klart. Uppdatering kommer så snart vi vet.

Observera att tiderna i ovanstående tidplan avser byggnationen i respektive område. Även om byggnationen är klar, innebär det inte att VA-systemet kan börja användas. Systemet är först klart att användas efter att vi på EEM skriftligen har meddelat detta.

Det är inte tillåtet att ansluta sig till förbindelsepunkterna (VA, El och Stadsnät) innan dess.

Vi återkommer med mer information längre fram om när systemen är klara att användas.

Dagvatten

Endast i Sandhemsområdet samt infartsvägen till Hyndevadstrand kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att föroreningar som finns i dagvattnet inte ska hamna i grundvattentäkten. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Förnyelse av elnätet

Utbyggnaden av allmänt VA, förnyelse av elnät samt fibernät kommer att utföras inom en och samma byggnation. Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. Du får mer information när det är dags att gå över till det nya elnätet när utbyggnadsprojektet är klart.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan som du kan läsa här (pdf). Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. EEMs styrelse beslutade den 5 december 2017 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Hyndevad.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.