Karta över Hyndevad strand.

Klicka på bilden för att förstora.

Hyndevad

Bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att området kommer att erbjudas stadsnät.

Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. EEM Elnät kommer att informera mer om när det sedan blir dags att gå över till det nya elnätet efter att utbyggnadsprojektet är klart.

Under utbyggnadsprojektet kommer endast rören som fibern ska dras i att anläggas. Därefter dras fibernätet fram till de fastigheter som beställer stadsnät.

Detta händer i närtid

Planeringen inför byggnationen pågår och projektet framskrider enligt plan. Tidplanen som vi presenterar här är densamma som visats tidigare. Den ser fortsatt ut att hålla men kan komma att revideras. Speciellt gäller detta anslutningen som först kan fastställas efter att en entreprenör har anlitats.

 

Vi arbetar nu parallellt med många förberedande moment för byggnationen. En stor del är olika tillståndsprocesser. När alla tillstånd är klara kan detaljprojekteringen slutföras. I detaljprojekteringen ingår bland annat en dialog med fastighetsägarna kring placering av förbindelsepunkten som är den plats där dina ledningar ska möta EEMs ledningsnät.

Detaljprojekteringsarbetet startar i områdena Sandbankarna och Hyndevadstrand och fortsätter sedan med de andra områdena. Inmätningsarbeten pågår nu i samtliga områden. Geotekniska undersökningar kommer också genomföras med start efter sommaren. När detaljprojekteringen är klar kommer en entreprenör att handlas upp

Utbyggnad i respektive område

Sandbankarna, Hyndevadstrand, Hyndevad, Närsjö och Dalhagens behov av allmänt VA, förnyelse av elnät samt stadsnät kommer utföras inom en och samma utbyggnad. Om Sandhem kommer att kunna ingå i samma utbyggnad tas beslut om när det går att överblicka hur snabbt detaljplanläggningen av detaljplan Hyndevad 22:85 går.

Endast i Sandhemsområdet kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att skydda åsen från eventuella föroreningar i dagvattnet. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

Vid frågor om utbyggnaden av VA, elnät och stadsnät kontakta Kundservice på telefon 016- 710 23 00.

För övriga frågor om stadsnätet, kontaktas Fibra på telefon 0771-375 375. Mer information finns också på www.fibra.se/eskilstuna/

 

Eskilstuna VA-plan

VA-plan (Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den. 

Informationen på denna sida uppdaterades 31 maj 2018.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.