Klicka på bilden för att förstora.

Hyndevad

Bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna.I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att området kommer att erbjudas stadsnät via Fibra.

Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. EEM Elnät kommer att informera mer om det nya elnätet när det sedan blir dags att gå över till det efter att utbyggnadsprojektet är klart.

Detta händer i närtid

På grund av oförutsedda händelser är det osäkert när upphandlingen kan starta. Det bedöms nu kunna ske i februari/mars 2020 men vi återkommer längre fram om det.

Vi arbetar med slutjustering av projektering och upphandlingsunderlag för entreprenörer att lämna anbud på och inväntar kvarvarande tillstånd. Detta påverkar vår tidplan som därför är osäker.

Informationsmöten

Informationsmöten har hållits för samtliga områden. Här kan du se presentationen från mötena. En fråga som dykt upp frekvent är hur man förlägger sina VA-ledningar på den egna fastigheten. Beskrivning finns i detta dokument.

Utbyggnad i respektive område 

Utbyggnaden av allmänt VA, förnyelse av elnät samt stadsnät kommer att utföras inom en och samma byggnation. I vilken ordning områdena kommer att byggas ut kommer att bestämmas i samråd med entreprenören.

Endast i Sandhemsområdet samt infartsvägen till Hyndevadstrand kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att föroreningar som finns i dagvattnet inte ska hamna i grundvattentäkten. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

Vid frågor om utbyggnaden kontakta Kundservice på telefon 016-10 60 60.

För övriga frågor om stadsnätet, kontaktas Fibra på telefon 0771-375 375. Mer information finns också på www.fibra.se/eskilstuna/

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den. EEMs styrelse beslutade den 5 december 2017 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Hyndevad.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.