Till sidans huvudinnehåll
Karta över Grundby Kullersta strand.

Grundby-Kullersta sand

Grundby Kullersta sand är ett prioriterat område för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen i Eskilstuna.

Vad händer nu

2024-02-16

Meddelande om upprättad förbindelsepunkt är utskickad i slutet av 2023. Det innebär att anläggningsavgiften kommer att baseras på 2023 års taxa. Fakturan beräknas skickas ut i februari 2024. Först när du har betalat anslutningsavgiften, skickat in digital färdiganmälan som finns att fylla i på hemsidan samt att en vattenmätare har monterats, får din anläggning anslutas till det allmänna VA-nätet. Mer information framgår av utskicket.

Det kvarstår några schakter med elarbeten och fokus är att slutföra detta. Även provtryckning av VA kommer att ske under vecka 8. Sedan håller vi på att städa av etableringsytan. Tack för visad hänsyn! 

Trafikinformation V.8 och V.9
Under måndag vecka 8 sker en transport av sista pumpstationen till Kullerstasandsvägen.

El-schakt, inga vägar avstängda men det kan bli tillfällig väntetid för att komma fram. 

Spolning av ledningsnätet pågår. Det innebär att det rinner vatten i några av de ledningar som sticker upp. Detta för att vi ska kunna ta vattenprover. Här kan du läsa mer om hur spolning går till.

Grön markering = tillfällig väg
Gul markering = schaktning El/opto
Röd markering = schaktning VA

Kartbild över pågående arbeten Grunby Kullerstasand vecka 4 och 5

Ett informationsmöte om projektet hölls den 6 april 2022. Här kan du ta del av presentationen från mötet (pdf).

Tidplan

Vi har som målsättning att bli klara med själva ledningsarbetet under 2023. Det kommer kvarstå återställningsarbeten efter att ledningsarbetet är klart. Finåterställning kommer utföras löpande men är beroende av väder.

Vad betyder tidplanen för mig som fastighetsägare?
Efter att alla ledningar är på plats kommer vi att skicka ut en förmedling om var din förbindelsepunkt är. Då förbindelsepunkten förmedlats får du en faktura på anläggningsavgiften. När fakturan är betald har du möjlighet att ansluta dig.

För att vi ska kunna fakturera anläggningsavgiften så måste vi ha en godkänd slutbesiktning, där bland annat godkända vattenprover räknas in. Det är svårt att säga en exakt tidpunkt för detta. Så fort vi har godkända vattenprover kommer ni att få information om anslutning och fakturan utskickad. 

Viktig information inför anslutning

Du som fastighetsägare får inte ansluta till våra ledningar som är framdragna till fastighetsgräns innan slutbesiktning skett.

Vi måste ha tillgång till alla ledningarna inför slutbesiktning då vi ska provtrycka och spola rent ledningsnätet samt ta vattenprover.

Anslutning får ske först när alla ledningar i området är utbyggda och förbindelsepunkt har förmedlats. Anslutningsavgiften ska vara betald och du ska ha fått en vattenmätare monterad av oss.

Arbetet planeras vara klart i hela området under hösten 2023. Tidplanen kan komma att ändras beroende på hur arbetet med de sista delarna fortskrider.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.

Gällande anslutning av fiber

Är du intresserad av en fiberanslutning men ännu inte anmält eller skrivit något avtal för det hittar du mer detaljerad information och gör din beställning här (länk).

Dagvatten

Dagvatten kommer även i framtiden att omhändertas lokalt. Väghållaren ansvarar för avvattningen av vägar och varje fastighetsägare ansvarar för dagvattenhanteringen på sin fastighet. Vi planerar inte att bygga ut ett allmänt dagvattennät i Grundby Kullersta Sand. 

Byggnation

Preliminär tidplan för byggnationen är ca 18 månader. Vår entreprenör drar fram vatten- och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten). När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen.

Anslutning

Information om hur det går till när du ska ansluta din fastighet hittar du i vår broschyr (pdf) för utbyggnad av vatten och avlopp. Du kan också få svar på många av dina frågor som rör utbyggnad av allmänt vatten och avlopp härnedan.

Frågor och svar om allmänt VA

Här har vi samlat frågor och svar som är bra att ha koll på för dig som är ansluten till kommunalt VA.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.