Till sidans huvudinnehåll
Fordon som tankas med biogas

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn för metangas till fordon, antingen förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av dessa två. Vi erbjuder kunder med gasfordon i Eskilstuna en blandning av vår egen biogas, inköpt biogas och vid behov får vi komplettera med naturgas.

Avloppsslam blir till biogas

Vi framställer biogas på Ekeby reningsverk genom att röta avloppsslam (alltså det som du spolar ner i toaletten). Avloppsslam har rötats vid Ekeby sedan 1950-talet. Biogasen användes från början till att värma lokaler, men sedan 2003 används den istället i vår fordonsgas. Vår biogas täcker idag ungefär en tredjedel av biogasbehovet i vår kommun. Resterande del köps in.

Matavfall blir till biogas

Det matavfall som du sorterar ut blir också till biogas, men det rötas inte hos oss på Ekeby. På Lilla Nyby gör vi en så kallad slurry av allt matavfall och skickar det sedan till Södertälje och Huddinge där matavfallet rötas och blir biogas. Efter rötningsprocessen kan resterna även användas som gödningsmedel på åkrarna. Detta är även anledningen till att vi inte rötar matavfall på vår egen anläggning Ekeby. Om vi hade blandat matavfallet med avloppsslammet hade det inte blivit ett godkänt gödningsmedel. 

Eskilstunas lokala bussar, våra egna avfallsbilar, kommunens tjänstebilar och mängder av privatägda gasbilar kör idag på vår fordonsgas.

Ordlista för biogas

Biogas

Biogas är en förnybar gas som bildas när organiskt material, som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

Naturgas

Naturgas, ibland även kallat jordgas, är ett fossilt bränsle, men med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgasen är den största energigasen i Sverige.

Metangas

Metangas är en växthusgas som antingen kommer från jordskorpan (då kallad naturgas) eller från ett organiskt nedbrytningsbart material (då kallad biogas).

Fordonsgasmacken

Frågor och svar om biogas och fordonsgas

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om biogas och fordonsgas.