Till sidans huvudinnehåll

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och andra nödvändiga kostnader för att kunna leverera vattentjänsterna. Avgiften består av en fast avgift, en lägenhetsavgift och en rörlig avgift.

Brukningsavgifter för 2024

 

För bebyggd fastighet betalas brukningsavgift enligt nedan.

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en fast avgift per år och mätställe 2 856,85 3 571,06
b) en avgift per m³ levererat vatten* 15,36 19,20
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet
1 095,64 1 369,55
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal kvadratmeter 
tomtyta för annan fastighet
109,56 136,95

 

*Rörliga avgifter kr/m3

  Vatten exkl moms Vatten inkl moms Avlopp exkl moms Avlopp inkl moms Totalt exkl moms Totalt inkl moms
Rörlig avgift 6,14 7,68 9,22 11,52 15,36 19,20

 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och
underhålls skall erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med kr exkl moms kr inkl moms
En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 1,75 2,19

 

.