Till sidans huvudinnehåll

Områdena kring Hyndevad

Sandbankarna, Närsjö, Sandhem, Hyndevad strand och Dalhagen är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att alla områden kommer att erbjudas fiberanslutning.

Detta händer i närtid

Vecka 26-27

Nu är all VA-utbyggnad klar och det som återstår är diverse återställningsarbeten och avetablering. Slutbesiktning av entreprenaden är planerad till fredag 28 juni. Mer information kommer efter det.

Tills dess önskar vi trevlig midsommar!

Information rörande inkoppling av el
Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Elnät innan arbetet med att koppla in på det nya nätet påbörjas. Det arbetet kommer att påbörjas under vår/sommar 2024 och beräknas vara klart i december 2024.

Kostnader för detta arbete kommer inte att belasta er fastighetsägare.

Slutbesiktning
Datum för slutbesiktning är 28 juni 2024.

Observera att det inte är möjligt att ansluta vid slutbesiktningen i juni. Enligt preliminär tidplan kommer vi skicka fakturan på anläggningsavgiften i augusti/september och efter att den är betald är det möjligt med anslutning. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på hur projektet fortskrider. 

Säkerhet
Det är viktigt att hålla ner hastigheten och tänka på att hålla avstånd till maskiner i området så länge utbyggnadsarbetet pågår. Ni som har buskage utanför fastighetsgräns ombeds att snarast klippa ner den för både framkomlighet och säkerhet då sikten är väldigt skymd på vissa vägavsnitt.

Elmätarbyten pågår i området
Just nu pågår ett större projekt där vi byter ut alla elmätare i Eskilstuna. Detta arbete är ett separat projekt som inte har med utbyggnaden av VA, elnät och stadsnät i Hyndevad. Du kan läsa mer om Elmätarbytesprojektet här till höger på sidan.

Tidplan för byggnation

Obs! Att tidplanen kan komma att ändras över tid.

Inför anslutning

Systemet är först klart att användas efter att vi på EEM skriftligen har meddelat detta. Vi återkommer med mer information längre fram om när systemen är klara att användas.

Observera att det inte är tillåtet att ansluta sig till förbindelsepunkterna (VA, El och Stadsnät) innan dess.

Självfall eller LTA-anläggning?

Alla tomter är olika och kräver olika VA-lösningar. Ibland räcker inte självfallet till för att avloppsvattnet ska rinna av sig självt till huvudledningen, dvs den allmänna VA-ledningen. Då måste en liten LTA-enhet (en pumpstation) installeras på tomten. LTA-enhet betyder Lätt Trycksatta Avlopp och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet.

Läs mer och se skisser på hur det fungerar med en LTA-anläggning här.

Dagvatten

Endast i Sandhemsområdet samt infartsvägen till Hyndevadstrand kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att föroreningar som finns i dagvattnet inte ska hamna i grundvattentäkten. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Förnyelse av elnätet

Utbyggnaden av allmänt VA, förnyelse av elnät samt fibernät kommer att utföras inom en och samma byggnation. Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. Du får mer information när det är dags att gå över till det nya elnätet när utbyggnadsprojektet är klart.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan som du kan läsa här (pdf). Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. EEMs styrelse beslutade den 5 december 2017 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Hyndevad.

Så här går anslutningen till

  • När all besiktning av VA för avsett område och allt är klart från EEMs sida skickar vi ut ett brev till er fastighetsägare som talar om att förbindelsepunkten är upprättad. Kort därefter skickas fakturan för anslutningsavgiften ut.
  • Du, som fastighetsägare fyller i formulär för färdiganmälan när arbetet på din fastighet är klart och färdigt för att ansluta till det allmänna VA nätet.
  • Ett ärende skapas och tekniker kontaktar fastighetsägaren för montage av vattenmätare och uppstart/öppning av vattenanslutningen, förutsatt att anslutningsavgiften är betald. Därefter är man delaktig i VA- kollektivet och kommer automatiskt få fakturor för förbrukning och fasta avgifter enligt VA taxan.
  • Ska det installeras en villapump så görs det i samband med montage av vattenmätaren. Sumpen (brunnen) till pumpen tillhandahålls av oss på EEM och levereras ut till fastigheten av tekniker som förmedlas via kontakt med vår kundservice. Sumpen går att få tidigare om önskas eftersom den måste finnas installerad av fastighetsägaren då färdiganmälan skickas in.

Alla frågor under anslutningsprocessen hänvisas till våra VA handläggare som sköter alla ärenden. Kontakta vår kundservice på kundservice@eem.se eller via telefon 016-10 60 60.

Frågor och svar om allmänt VA

Här har vi samlat frågor och svar som är bra att ha koll på för dig som är ansluten till kommunalt VA.

Kvinna ligger i sängen och använder surfplatta

Fiber i Hyndevadsområdet

Nu ansluter vi fiber till Hyndevadsområdet i en samförläggning i arbetet med vatten och avlopp och elnät. Ta chansen och anslut dig idag! Du kommer att vara uppkopplad 2024.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.