Till sidans huvudinnehåll

Områdena kring Hyndevad

Sandbankarna, Närsjö, Sandhem, Hyndevad strand och Dalhagen är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att alla områden kommer att erbjudas fiberanslutning.

Detta händer i närtid

Vecka 8 - 9

En del sprängningsarbeten kan förekomma. Signal för sprängning sker med 10 st korta signaler och en lång för "faran över".

Säkerhet
Det är viktigt att hålla ner hastigheten och tänka på att hålla avstånd till maskiner i området så länge utbyggnadsarbetet pågår. Ni som har buskage utanför fastighetsgräns ombeds att snarast klippa ner den för både framkomlighet och säkerhet då sikten är väldigt skymd på vissa vägavsnitt.

Pågående och planerade arbeten i Sandbankarna

  • Väg 2, 3 och 4 elarbeten.
  • Väg 6, (Sandbankarna 54-55) VA- och elarbeten.

Pågående och planerade arbeten i Hyndevadstrand

  • Kring korsningen vid Hyndevad 15 , VA- och elarbeten både norr- och västerut.

Pågående och planerade arbeten i Närsjö

  • Elarbeten

Pågående och planerade arbeten i Dalhagen

  • Diverse städ- och återställningsarbeten.
  • Eventuellt utlastning från lageryta.

Pågående och planerade arbeten i Sandhem/Borsökna

  • Närsjövägen, el- och fiberarbeten och ny överbyggnad för gata.
  • Bukettvägen, VA- och elarbeten.
  • Schakt/förläggning tryckspill samt större brunnar i skogssträckan mellan Örnvägen och in i Tranvägen.
  • Eventuellt startar vi också schakt/förläggning av tryckspill öster om Borsökna badplats.

Här kan du se markeringar på kartbild där arbeten pågår i de olika områdena (pdf).

Elmätarbyten pågår i området
Just nu pågår ett större projekt där vi byter ut alla elmätare i Eskilstuna. Detta arbete är ett separat projekt som inte har med utbyggnaden av VA, elnät och stadsnät i Hyndevad. Du kan läsa mer om Elmätarbytesprojektet här till höger på sidan.

Tidplan för byggnation

Tidplan för projekt utbyggnad Hyndevad

Obs! Att tidplanen kan komma att ändras över tid.

Inför anslutning

Systemet är först klart att användas efter att vi på EEM skriftligen har meddelat detta. Vi återkommer med mer information längre fram om när systemen är klara att användas. 

Observera att det inte är tillåtet att ansluta sig till förbindelsepunkterna (VA, El och Stadsnät) innan dess.

Självfall eller LTA-anläggning?

Alla tomter är olika och kräver olika VA-lösningar. Ibland räcker inte självfallet till för att avloppsvattnet ska rinna av sig självt till huvudledningen, dvs den allmänna VA-ledningen. Då måste en liten LTA-enhet (en pumpstation) installeras på tomten. LTA-enhet betyder Lätt Trycksatta Avlopp och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet.

Läs mer och se skisser på hur det fungerar med en LTA-anläggning här.

Dagvatten

Endast i Sandhemsområdet samt infartsvägen till Hyndevadstrand kommer ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gatorna att byggas. Detta som en skyddsåtgärd för att föroreningar som finns i dagvattnet inte ska hamna i grundvattentäkten. I samtliga områden ska dagvatten från varje enskild fastighet omhändertas inom den egna fastigheten.

Förnyelse av elnätet

Utbyggnaden av allmänt VA, förnyelse av elnät samt fibernät kommer att utföras inom en och samma byggnation. Det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet. Byggnationen kommer därmed innebära mycket små störningar för befintliga elkunder. Du får mer information när det är dags att gå över till det nya elnätet när utbyggnadsprojektet är klart.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan som du kan läsa här (pdf). Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. EEMs styrelse beslutade den 5 december 2017 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Hyndevad.

Frågor och svar om allmänt VA

Här har vi samlat frågor och svar som är bra att ha koll på för dig som är ansluten till kommunalt VA.

Kvinna ligger i sängen och använder surfplatta

Fiber i Hyndevadsområdet

Nu ansluter vi fiber till Hyndevadsområdet i en samförläggning i arbetet med vatten och avlopp och elnät. Ta chansen och anslut dig idag! Du kommer att vara uppkopplad 2024.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.