""

Vattenskyddsområde

Vi och vårt samhälle behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. För att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt finns det vattenskyddsområden.

Du som bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver vara extra varsam. Varje vattenskyddsområde har föreskrifter som reglerar till exempel markanvändning och användning av bekämpningsmedel. Det är för att förhindra föroreningar och minska risken för att vattentäkten blir obrukbar som dricksvattentäkt. Föroreningar kan kräva dyr rening av vattnet för att de återigen ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet. Det är också svårt att säga hur lång tid det tar för en förorening att försvinna från en vattentäkt.

I Eskilstuna har vi eller ska inrätta vattenskyddsområden vid våra vattenverk i Hyndevad, Ärla, Bälgviken och Alberga.

""

Ytvattenskydd

Råvattenintaget i Hyndevadsån skyddas av ytvattenskyddet vilket innebär att vi också skyddar vårt dricksvatten.

""

Grundvattenskydd

Grundvattnet i åsen vid Hyndevads vattenverk skyddas av grundvattenskyddet och tillhörande skyddsföreskrifter.