Till sidans huvudinnehåll
Flicka tar emot vatten i kupade händer

Kommunalt VA - Ett delat ansvar

Under och efter anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet har både du och vi ett ansvar för att arbetet ska gå bra och att nätet och ledningarna tas om hand.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du och står för kostnaderna av:

 • Schaktning på den egna fastigheten för servis­ledningar och eventuell LTA­ pumpbrunn, fram till förbindelsepunkten.
 • Installation av eventuell LTA-­pumpbrunn, enligt monterings­ och driftinstruktion.
 • Nedläggning av rören på den egna fastigheten.
 • Eventuell värmeisolering (med värmekabel och isoleringsmaterial).
 • Montering av vattenmätarkonsol alternativt vattenmätar­brunn.
 • El­arbeten. Anordnande av el­ledningar från proppskåp (el­central) via automatikskåp till montagevinkel i pumpstation. Behörig elektriker krävs.
 • Anslutning till förbindelsepunkt belägen cirka 0,5m utanför fastighetsgränsen.
 • Inköp av material till VA-­installationen exempelvis ledningar på tomt, eldragning till pumpstation och vattenmätarkonsol. Du ansvarar inte för inköp av pumpsta­tion, pump, larm, vattenmätare och automatik­skåp.

Vårt ansvar

I de fall en LTA-enhet krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion ansvarar och äger vi LTA-enheten som finns installerad på fastigheten. Vi avhjälper driftstörningar på pumpen då den anses vara en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder eller skadas på grund av felaktigt användande.

Vi monterar din LTA-enhet och vattenmätare. Pump och vattenmätare behöver dock beställas minst fem arbetsdagar i förväg. Dessa monteras när anlägg­ningsavgiften är betald samt när fastighetsägaren skickat in färdiganmälan om att anläggning inom fastighet är installerad i enlighet med bifogade instruktioner.

När installationen är klar

När den egna anläggningen är färdig, besiktigad och godkänd samt när betalningen av anlägg­ningsavgiften kommit in till oss öppnas venti­lerna till det allmänna VA-­nätet. Anläggningen är nu inkopplad till det allmänna VA-­nätet.

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

 • Elkostnaden för eventuell LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
 • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
 • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
 • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

 • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
 • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.
Barn leker med handdusch

Din anslutning

Anslutningen till det kommunala VA-nätet sker i flera olika steg som vi samlat här.

Barn leker med lödder i badkar

LTA-enhet

En välskött pumpstation håller längre. Här har vi samlat tips och råd för din LTA-enhet.

Kupade händer under vattenkran

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

Groparbete

Var bygger vi ut VA-nätet nu?

Här finns all information om var vi bygger ut vårt vatten- och avloppsnät.