Till sidans huvudinnehåll
Kupade händer under vattenkran

VA-installationen hos dig

För att du ska se hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus har vi samlat all information om installationen här. Antalet moment i installationen kan variera beroende på hur din fastighet ser ut.

 

 1. Kommunala vatten­ och avlopps­ledningar.
 2. Avstängningsventiler för dricks­vatten och  eventuell LTA-enhet.
 3. Fastighetsgräns. Fastighetsägarens ansvarsområde som i regel slutar 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.
 4. De ledningar som inte går att lägga på frostfritt djup måste förses med isolerlåda och i vissa fall kompletteras med värmekabel och termostat.
 5. Eventuell pumpbrunn för LTA­-enhet installeras på fackmannamässigt sätt.
 6. Rensbrunn installeras på självfalls­ledning mellan ditt hus och pumpstation.
 7. Vattenmätare monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.
 8. Avloppet ska vara ventilerat genom ett luftningsrör uppfört över byggnadens tak.
 9. Larm för eventuell LTA­-enhet monteras på väl synlig plats
  inomhus i ditt hus.
 10. Avloppsinstallationer ska utföras på fackmannamässigt sätt.

 

Självfall eller LTA-enhet

Alla tomter är olika och kräver olika VA-lösningar. Ibland räcker inte självfallet till för att avloppsvattnet ska rinna av sig självt till huvudledningen, dvs den kommunala VA-ledningen. Då måste en liten LTA-enhet (en pumpstation) installeras på tomten. LTA-enhet betyder Lätt Trycksatta Avlopp och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet. Vi  hjälper dig att bedömma vilken metod som är aktuell för dig.

Självfall

Den vanligaste metoden är en självfallsledning. Om din fastighet ligger högre än huvudledningen anlägger du en självfallsledning. Det vill säga att avloppsvattnet rinner ner till huvudledningen utan hjälpmedel.

LTA-enhet

Om din fastighet ligger i jämnhöjd eller lägre än huvudledningen, måste du ha en LTA-enhet, dvs. en pumpstation. Pumpen kopplas till avloppsledningen som pumpar avlopps­vattnet ut till huvudledningen. Vi  hjälper dig att bedömma vilken metod som behövs. Här finns mer information om LTA-enheten (pdf).

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.