Till sidans huvudinnehåll
Fåglar som flyger över vattnet vid Ekeby våtmark

Våtmarker är riktiga ekohjältar

Våtmarker spelar en viktig roll i att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Samtidigt är de bra för den biologiska mångfalden och rening av vatten. Tack vare deras tjänster för ekosystemet finns ett intresse av att bevara, återställa och nyanlägga våtmarker.

I slutet av 90-talet byggdes Sveriges största anlagda våtmark, Ekeby våtmark, i anslutning till Ekeby reningsverk strax utanför Eskilstuna. Ekeby våtmark är en så kallad spillvattenvåtmark, vars huvudsakliga uppgift är att reducera kväve- och fosforhalterna i spillvattnet (avloppsvattnet). Våtmarken utgör det sista reningssteget i reningsprocessen av spillvatten efter att vattnet renats i flera steg i reningsverket.

Förutom att rena vattnet fyller våtmarker flera andra viktiga funktioner. Våtmarker fungerar som en buffert vid höga flöden av regnvatten och bidrar därmed till att förhindra översvämningar. Det finns en rik flora av växter, en mångfald av djur, insekter, organismer och ett stort fågelbestånd. Flera promenadstigar och rastplatser gör också just Ekeby våtmark till ett omtyckt utflyktsmål som är öppet för alla året om.

Under hösten hölls en konferens om spillvattenvåtmarker som anordnades av Water Revival Systems (WRS) vid Ekeby våtmark. Konferensen, som pågick under två dagar, vände sig framför allt till forskare och branschfolk och temat var ”Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning”. Tove Gannholm på WRS förklarar varför man har en konferens om spillvattenvåtmarker:

– Spillvattenvåtmarker är nu en etablerad teknik i Sverige. Vi tycker det är viktigt med kunskapsutbyte. Konferensen anordnades för att lyfta och dela kunskaper mellan forskare och verksamhetsutövare. Det finns många erfarenheter att utbyta. Vattenbrist, reningskrav och ekosystemtjänster har seglat upp som viktiga faktorer i VA-branschen. Vi ser att många kommuner är intresserade av spillvattenvåtmarker, men också att våtmarker har blivit mer efterfrågade och uppskattade av allmänheten.

Vad menas med våtmark?

Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära markytan, samt vattenområden med olika typer av vegetation. Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som tillfälligt torrläggs räknas som våtmark. Även småvatten, översvämningsområden, sjöar och vattendrag kan i vissa fall räknas med, om de är viktiga för att omgivande våtmarker ska fungera.

Ekeby våtmark i siffror

 • Total yta: 40 hektar
 • Varav dammyta: 28 hektar
 • Vattendjup (medel): 1 meter
 • Vattenflöde (medel): 500 liter/s
 • Antal dammar: 8 st
 • Volym: 280 000 m3
 • Vallarnas längd: 9 km
 • Varav dammlängd: 6 km
Tove Gannholm, Water Revival Systems (WRS), var projektledare för våtmarkskonferencen på Ekeby

"Vi ser att många kommuner är intresserade av spillvattenvåtmarker men också att våtmarker har blivit mer efterfrågade och uppskattade av allmänheten", säger Tove Gannholm.

6 saker du inte visste om vatten

6 saker du inte visste om vatten

Visste du att det går åt nästan 2 700 liter vatten för att göra en t-shirt?

Vattenrening i fyra steg

Vattenrening i fyra steg

Vårt jobb är att rena vattnet från fosfor, kväve och organiskt material innan vi släpper ut vattnet i Eskilstuna ån igen.