Till sidans huvudinnehåll

Räcker elen i Sverige? - Innovativa lösningar på effektbristen

Allt fler elbilar, elektrifierad industri, serverhallar och ett ständigt uppkopplat samhälle… Hur ska elen kunna räcka till, när många behöver den samtidigt? Här krävs innovativa lösningar. Här är några av vägarna framåt.

Effektoptimering Eskilstuna

Effektoptimering Eskilstuna är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVABEskilstuna Logistik och Etablering samt Mälardalens universitet. Projektet startade hösten 2020 och ska frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning och fler etableringar i Eskilstuna.

För ett energi- och resurseffektivt samhälle behövs samverkan mellan energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. I projekt Effektoptimering Eskilstuna för vi samman dessa aktörer för att gemensamt hitta lösningar på utmaningarna med effektbrist och överföringsbegränsning i vårt elnät. Vi tittar på vad vi kan göra lokalt, här och nu.

Lösningar på utmaningarna med effektbrist

1. Lokal reservkraft

Vissa dagar under den kalla delen av året ser vi att bristen på överföringskapacitet från vårt överliggande nät skulle kunna lösas med hjälp av lokal reservkraft. Vi arbetar just nu med att ta fram förslag på avtal och rutiner för att kunna sluta avtal med innehavare av reservkraft.

2. Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet innebär att företag eller privatpersoner flyttar sina effektuttag i tiden genom att styra om sin elanvändning. Det kan exempelvis innebära att ett företag stänger ner delar av sin utrustning vid vissa kritiska tidpunkter för att kapa de högsta effekttopparna.

3. Fjärrvärme

Eftersom vårt elnät är som mest belastat när det är kallt, är uppvärmningsalternativ som inte använder el fördelaktiga för energisystemet. Fjärrvärme har låg miljöpåverkan och är ett bra uppvärmningsalternativ i de delar av Eskilstuna där det finns. I kraftvärmeverken produceras både värme och el från förnybara källor, vilket bidrar positivt till den lokala elförsörjningen.

4. Smart fordonsladdning

En smart laddbox med dynamisk lastbalansering innebär att laddboxen känner av hur mycket el som används i resten av hemmet. I realtid kan laddboxen anpassa hur mycket el som ska  användas till att ladda elbilen – utan att abonnemanget överskrids. Det innebär att huvudsäkringen inte löser ut och därför behövs ingen uppgradering av elnätsabonnemanget, vilket är gynnsamt för elsystemet.

6. Energilagring – vätgaslager

Tillsammans med Mälardalens högskola har vi gjort en förstudie för att se om ett vätgaslager skulle kunna vara en effektiv lösning för att kapa effekttopparna. Tekniken med vätgaslagring har stor potential när det gäller exempelvis lagring av solenergi.

7. Tidsdifferentierade tariffer

Vi ser över möjligheten till nya elnätstariffer för vissa kundgrupper. Förhoppningen är att testa nya elnätstariffer för att minska trängseln i elnätet.

Fakta Effektoptimering Eskilstuna

Syftet med Effektoptimering Eskilstuna är att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el inom ramen för tillgängligt effektutrymme.

Projektet utreder hur omfattande problemet med effektbrist kan bli i Eskilstuna kommun. Därefter ska konkreta förslag för efterfrågeflexibilitet och andra relevanta lösningar testas och utvärderas.

Projektet ska skapa förutsättningar för energianvändare att agera hållbart genom att de anpassar sin energianvändning.

Vad är effektbrist och kapacitetsbrist?

Effektbrist uppstår när effekten som produceras är för låg i förhållande till  användningen.

Kapacitetsbrist uppstår när elnätet är för trångt för att leda fram den el som efterfrågas vid ett givet tillfälle

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.

Solnedgång speglar sig i bilens sidorutor

Elbilen – viktig del i energiomställningen

Från 100 000 till 2 500 000 laddbara fordon i Sverige på tio år. Det är vad prognoserna säger. Daniel Kulin, sakkunnig i E-mobility på Power Circle, berättar hur man ser på omställningen från fossilt drivna fordon till elfordon under den närmaste tioårsperioden.