Till sidans huvudinnehåll

Anslutningsavgifter

Prislistan gäller för permanent anslutning till elnätet. Alla priser anges inklusive moms.

Den avgift du som privatperson betalar för nyanslutning beror på vilken storlek du har på säkringen och avståndet fågelvägen från anslutningspunkten i vårt elnät. Anslutningspunkt i befintligt nät definieras som den närmsta punkt i nätet som du kan anslutas till utan att bakomliggande nät behöver förstärkas. Offert lämnas i varje enskilt fall. För tillfällig elanslutning gäller speciella regler.

Uttagsabonnemang 16-25 A
Vid permanent anslutning av en säkringsstorlek mellan 16-25 A utgår en grundavgift på 50 000 kr om din anslutningspunkt finns mindre än 200 meter (fågelväg) från elnätets anslutningspunkt. Vid längre fågelvägsavstånd än 200 meter utgår grundavgiften med tillägg per meter enligt prislistan. Anslutningar över 35 A kalkyleras i varje enskilt fall.

Prislista inkl. moms

Servissäkring

Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) i befintligt nät

Ampere (A)

0-200 m

200-600 m

600-1200 m

1200-1800 m

16-25

50 000 kr

50 000 kr + 428 kr/m

221 000 kr + 1013 kr/m

828 500 + 594 kr/m

35 och större

Offereras

Offereras

Offereras

Offereras

         

Prislistan gäller för en maximal ledningslängd av 40 m innanför fastighetsgräns. Om ledningslängden är längre än ovanstående kan merkostnader tillkomma.

Prislistan förutsätter också normala förhållanden för etablering av ledningsnät. Vintertid kan tillägg för tjältining tas ut. Anslutningen ska kunna utföras med en etablering. Vidare gäller att Eskilstuna Energi och Miljö Elnäts arbeten kan ske under ordinarie arbetstid, vardagar kl. 07.00 – 16.00.

Uppsättning av en mätare per servis ingår i anslutningsavgiften. Vid behov av flera mätare för direktmätning debiteras uppsättning av den första extra mätaren med 2 250 kr/st. Uppsättning av efterföljande extra mätare debiteras med 625 kr/st.

Avgiften ska betalas i förskott och återbetalning görs inte om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänning. Om abonnemanget har upphört eller om du vill börja använda servisen igen upp till den högre säkring som tidigare avtalats, kontakta kundservice. Om anläggningen varit bortkopplad i över tre månader krävs en ny färdiganmälan från behörig installatör innan återinkoppling.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät förbehåller sig rätten att ta ut förhöjd avgift för anläggning där anslutning, ändring och utökning medför särskilt hög kostnad.

Anslutningsavgiftens skälighet kan prövas av Energimarknadsinspektionen på kundens begäran.

Tekniska anvisningar

Anslutningsavgiften inkluderar kabel fram till anslutningspunkten, vilken normalt är avgreningsplint i mätarskåpet eller servissäkringens anslutningsklämmor.

Kabelrör för förläggning innanför fastighetsgräns, dock maximalt för 40 m schaktlängd, ingår i avgiften. Kabelrör erbjuds av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät, som eventuellt också utför besiktning efter förläggning och före återfyllning.

Kunden ansvarar och betalar för grävning, förläggning av kabelrör enligt gällande installationsbestämmelser (SS 437 01 02) och Eskilstuna Energi och Miljö Elnäts anvisningar. Kunden ansvarar även för markåterställning från fastighetsgräns till anslutningspunkt, liksom håltagning och tätning i grundmur. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät ansvarar inte för eventuellt vattenläckage som kan uppstå på grund av håltagningen.

Ändring av anslutning

Vid utökning  eller nedsäkring av befintlig servissäkring kontakta en elektriker. Har du frågor får du gärna kontakta vår kundservice.

För ändring av befintlig servis från 1-fas till 3-fas, eller från luftledning till jordkabel, tas verklig kostnad ut men högst avgift enligt prislistan. För byte mellan enfas- och trefasmätare eller byte mellan direktmätning och strömtransformatormätning (och omvänt) debiteras uppsättning av första mätaren med 2 250 kr. Uppsättning av efterföljande extra mätare debiteras med 625 kr/st. 

Säkringsändring

Vid utökning av servissäkring över 25 A (max 1000 A) i befintlig anläggning debiteras en avgift på 850 kr per ampere som säkringen önskas utökas med. Avgiften debiteras endast på den ökning som säkringsändringen avser, det vill säga på skillnaden mellan befintlig säkringsstorlek och ny.

Avgiften avser den ökade belastningen på överliggande nät och är tänkt att täcka det ökade investeringsbehovet.

Räkneexempel:

Exempel 1:     Vid säkringsändring från 25 A till 35 A tas då en avgift ut om 8 500 kr (850*(35-25)).

Exempel 2:     Vid säkringsändring 80 A till 125 A tas en avgift ut om 38 250 kr (850*(125-80)).

OBS! Ovan är endast en del av den kostnad som debiteras vid utökning där serviskablar eller överliggande elnät måste förstärkas. Utöver detta tillkommer faktisk kostnad för arbete, materiel och eventuellt kostnad för den del som anslutningen tar i anspråk av matande fördelningsnät.

Vid ändring där elmätare måste bytas tillkommer en avgift för uppsättning av första mätaren med 2 250 kr/st. Efterföljande extra mätare debiteras för uppsättning med 625 kr/st. 

Två personer tittar på planritning

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges inklusive moms.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för nyanslutning beror på vilken storlek du har på säkringen.