Till sidans huvudinnehåll

Förändrad VA-taxa i Eskilstuna

Den 1 november 2016 slutförde vi på Eskilstuna Energi och Miljö införande av en förändrad VA-taxa. Taxan innebär ingen höjning av VA-verksamhetens totala intäkter och påverkar endast brukningsavgiften. Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och andra nödvändiga kostnader för att kunna leverera vattentjänsterna.

VA-taxan i Eskilstuna kommun

Som boende i Eskilstuna kommun och med kommunalt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv vilket betyder att du tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige bekostas av VA-kollektivet med hjälp av VA-taxan. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, dvs. varken vinst eller förlust. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar gällande sina ledningsnät, antal invånare, ytor och reningsverk blir VA-taxan olika i olika kommuner. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa och sätter också ramarna för hela VA-verksamheten.

Vad innebär förändringen av VA-taxan?

För att alla inom VA-kollektivet ska dela lika på de fasta kostnaderna för drift och underhåll av VA-nätet delas kollektivet in i tre kategorier: villafastighet, flerfamiljs- och servicefastighet och annan fastighet. Hur en fastighet är klassificerad grundar sig på de uppgifter som finns i fastighetsregistret. Klassificeringen avgör om fastigheten kommer att betala antingen en lägenhetsavgift eller en tomtyteavgift. Beroende på vilka vattentjänster fastigheten har tillgång till kommer avgiften vara olika stor. Detta beror på att intäkterna nu fördelas över alla fyra vattentjänsterna: Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet och Dagvatten gata.

Vad innebär förändringen för dig?

För dig som enskild kund kan förändringen innebära en skillnad, beroende på din förbrukning och vilka vattentjänster du nyttjar. Din kostnad för vattnet bygger på den nyttan du har av vårt arbete, våra anläggningar och den mängd vatten du använder. VA-taxan ska vara rättvis – den som har större nytta och använder mer, betalar också mer.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del och är fördelad över de fyra vattentjänsterna:

  • Fast avgift: en fast avgift som är samma för samtliga fastigheter. Avgiften ska täcka administrativa kostnader, abonnentregister och debitering. Fördelad på alla fyra vattentjänster.

  • Lägenhetsavgift eller tomtyteavgift. En nyttoparameter där den fasta avgiften ger bidrag till underhålls- och kapitalkostnader. För villafastighet och flerfamiljs- och servicefastighet betalas en lägenhetsavgift per bostadsenhet. För annan fastighet betalas tomtyteavgift. Avgiften är fördelad på alla fyra vattentjänster.

  • Rörlig avgift: Rörlig avgift som avser förbrukningen av vatten. Den avgift du som kund kan påverka själv genom din förbrukning. Fördelad på två vattentjänster, vatten och spillvatten.

Nedan kan du ser hur avgifterna är fördelade på de fyra vattentjänsterna:

  Vatten Spillvatten Dagvatten fastighet Dagvatten gata
Fast avgift 35 % 45 % 10 % 10 %
Avgift per m³ 40 % 60 % - -
Avgift per lägenhet 30 % 40 % 25 % 5 %
Avgift per tomtyta 30 % 40 % 25 % 5 %

 

För bebyggd fastighet betalas brukningsavgift enligt nedan:

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en fast avgift per år och mätställe 2 343,60 2 929,50
b) en avgift per m³ levererat vatten* 12,60 15,75
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 898,80 1 123,50
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal kvadratmeter tomtyta för annan fastighet 89,88 112,35

Avgifterna ovan är i fulla avgifter i procent. Om du inte har alla vattentjänster kan du med hjälp av tabellerna räkna ut dina fasta avgifter. Har du exempelvis inte dagvatten till din fastighet betalar du för vatten och spillvatten i alla fasta avgifter. Den fasta avgiften är då 80 % av 2929,50 kronor och lägenhetavgiften är 70 % av 1123,50 kronor (inkl. moms).

Vad betyder lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften innefattar alla bostäder, oavsett om det är en villa, lägenhet eller exempelvis ett radhus. Varje bostad som är en del av VA-kollektivet betalar en lägenhetsavgift per bostadsenhet. Lägenhetsavgiften styrs efter antalet bostadsenheter du har. Det i sin tur bestäms utifrån de ritningar som är beviljade i bygglovet. Definitionen av en lägenhet är ett fristående utrymme med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten.

Vad betyder tomtyteavgift?

Tomtyteavgift betalas av de fastigheter som räknas som annan fastighet. En fastighet klassificeras som annan fastighet när tomtytan betraktas som nyttofaktor i betydligt större utsträckning än motsvarande yta för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Betalar du dagvattenavgift?

Dagvatten är tillfälligt vatten, exempelvis regn och snö som rinner på hårda ytor, oftast tak, asfalt och stenläggningar. Avgiften för dagvatten är uppdelad i två delar: dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet betalas av alla kunder som har en fastighet med en förbindelsepunkt till dagvattenledningarna. Dagvatten gata betalas av samtliga kunder i områden med dagvattenhantering. Tidigare har dagvattenhanteringen ingått i den fasta avgiften och alla har betalat för tjänsten.