Till sidans huvudinnehåll
Barn och mamma i köket får sitt vatten från egen brunn.

Enskilt dricksvatten

Vill du veta kvaliteten på ditt dricksvatten kan du lämna in ett vattenprov till vårt laboratorium. Vattnet ska inte bara se bra ut och vara fritt från missfärgningar. Det ska också smaka och lukta bra, vara säkert ur hälsosynpunkt och kunna användas för hushållsändamål.

Undersök ditt vatten

Enligt rekommendation ur Livsmedelverkets publikation Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, bör den kemiska och mikrobiologiska sammansättningen av dricksvattnet från små dricksvattenanläggningar (anläggningar som producerar mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn, försörjer färre än 50 personer och är avsett för privat konsumtion) undersökas minst var tredje år.

Anläggningar som producerar mer dricksvatten eller försörjer fler än vad som anges i ovan nämnda 10/50-regel eller används för kommersiell verksamhet har strängare krav enligt LIVSFS 2022:12 och verksamhetsutövaren skall ha tagit fram en faroanalys och ett undersökningsprogram med lämpliga provtagningsintervall, vanligtvis minst en gång per år.

I vårt laboratorium kan vi undersöka vattnet på två sätt, mikrobiologiskt och kemiskt, och båda undersökningarna är viktiga ur hälsosynpunkt.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen avser bakterieinnehållet i vattnet och om det är tjänligt ur hälsomässig synpunkt.

Undersökningen sker enligt kap 5 i Livsmedelsverkets publikation Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (länk).

Kemisk undersökning

Den kemiska undersökningen visar om vattnet är lämpligt för disk och tvätt (hårdhet, pH-värde, järn- och manganhalt), om det är aggressivt mot ledningar och hydrofor och om det är tjänligt ur estetisk/hälsomässig synpunkt. Undersökningen sker huvudsakligen enligt Livsmedelsverkets publikation Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (länk). Har du små barn är denna undersökning viktig då halten av fluorid, sulfat, nitrit och nitrat undersöks.

Hur gör jag för att undersöka mitt vatten?

Du är välkommen att hämta provtagningsmaterial på vattenlaboratoriet vid Hyndevads vattenverk vardagar mellan klockan 09:00-15:00, alternativt från kundservice på Kungsgatan 86 klockan 08:00-16:00. Vi kan även skicka ut provtagningsmaterial men då tillkommer en kostnad enligt gällande prislista (pdf). Utöver provtagningsmaterial får du även ett avtal om vattenanalys (pdf) med information om bland annat provtagning, provmängder och provinlämning.

Vilka analyser behöver jag? 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om vilka analyser du kan behöva. Där hittar du också råd för hur du sköter om din brunn på ett bra sätt. Direktlänk dit har du här (länk).

Kontakta Laboratoriet

Laboratoriet finns i samma område som Hyndevads Vattenverk, längs väg 230, vid Eskilstunas utkant.

Jourtelefon: 016-10 60 15 
(vardagar 9-15)

E-post: va.kvalitetskontroll@esem.se

Priser Laboratoriet

Aktuella priser för egen brunn och eget avlopp, inklusive moms och provberedning.

Ph-undersökning av vatten

Vad ingår i en undersökning?

Vilka parametrar, paket och priser som finns hittar du i vår prislista. För att vi ska kunna göra en helhetsbedömning av ditt vatten bör undersökningen omfatta både kemiska och mikrobiologiska analysparametrar. Ta gärna kontakt med oss om du känner dig osäker.

Ordlista

Tjänligt

Tjänligt vatten innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning

Tjänligt vatten med anmärkning innebär att vattnet har mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. I vissa fall kan dock inskränkningar förekomma i användningen av vattnet.

Otjänligt

Otjänligt vatten innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning p.g.a. att hälsorisker föreligger.