Laboratoriet

Laboratoriet för vatten är en avdelning inom vatten och avlopp. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025. För att uppfylla kvalitetskraven i denna standard arbetar vi i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001.

Genom en hög kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga och integritet skapar vi värde för våra kunder genom att ta prover och analysera; 

  • dricksvatten 
  • avloppsvatten
  • söt- och badvatten (bassängvatten)
  • råvatten
  • grundvatten
  • slam och organiskt avfall

Kundernas behov, bra kvalitet, god arbetsmiljö och hänsynstagande till den yttre miljön präglar alla aspekter av laboratoriets verksamhet.

Avseende vatten utför vi både kemiska och mikrobiologiska analyser. För dricksvatten för allmän förbrukning kan vi erbjuda samtliga mikrobiologiska analyser enligt SLVFS 2001:30. För analysparametrar och analyspaket i övrigt se Analys- och prislista för enskild anläggning.

Barn och mamma i köket får sitt vatten från egen brunn.

Lämna vattenprover

Har du egen brunn? Lämna enkelt vattenprover för att undersöka ditt dricksvatten.

""

Enskilt avlopp

Har du behov av att analysera ditt avloppsvatten kan du lämna in ett prov till vårt laboratorium.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.