Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Byggnationen för förnyelse av ledningssystem i området är igång. Åtgärderna innefattar förändrad spillvattenhantering som bland annat kommer att åtgärda avloppslukt i Säldalen. Vi genomför också en dagvattenskyddsåtgärd för infartsvägen till vattenverket. Förstärkningar på elnät och stadsnät kommer också att ske. Hela projektet beräknad vara färdigt under februari 2020. En del vägåterställningsarbeten sker under våren.

Hur påverkas du av byggnationsarbetet?

Schaktarbete och byggtrafik kommer att innebära periodvisa begräsningar i tillträde till vissa fastigheter. Avstängning av vägar kommer att skyltas på plats. Vår förhoppning är att ni inte ska uppleva några störningar i befintliga ledningsnät under projektets gång.

Vår entreprenör för arbetet heter Tranab AB. Deras bilar kommer att ha företagets logotype väl synlig.

Vad händer just nu?

Feb/mars, 2020:
Tranab arbetar nu med återställning och kvalitetstester.

Periodvis innebär Tranabs arbete att vägarna i området (infartsväg till vattenverket från väg 230 och grusvägen från Säldalen mot väg 214 samt Källbyholmsvägen) kommer att behöva ledas om med skyltning.

Spolning av nätet

Vi spolar det nya vattenledningssystemet inför kommande vattenprovtagning under vecka ett och framåt. Härnedan kan du läsa om vårt arbete med spolning av ledningarna.

 

Vid frågor om utbyggnaden, kontakta vår kundservice 016-10 60 60.