Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Byggnationen för förnyelse av ledningssystem i området är igång. Åtgärderna innefattar förändrad spillvattenhantering som bland annat kommer att åtgärda avloppslukt i Säldalen. Vi genomför också en dagvattenskyddsåtgärd för infartsvägen till vattenverket. Förstärkningar på elnät och stadsnät kommer också att ske. Hela projektet beräknad vara färdigt under senhösten 2019.

Hur påverkas du av byggnationsarbetet?

Schaktarbete och byggtrafik kommer att innebära periodvisa begräsningar i tillträde till vissa fastigheter. Avstängning av vägar kommer att skyltas på plats. Vår förhoppning är att ni inte ska uppleva några störningar i befintliga ledningsnät under projektets gång.

Vår entreprenör för arbetet heter Tranab AB. Deras bilar kommer att ha företagets logotype väl synlig.

Vad händer just nu?

v.25 - Fastighetsbesiktningar i Säldalen är nu genomförda. Vår entreprenör Tranab AB arbetar vidare enligt planen med dagvattenskyddet i infartsvägen till vattenverket samt med förläggning av ledningsnätet i Säldalen.

Under veckorna 29-30 kommer det att vara semesteruppehåll.

Framkomlighet vid markarbete

Nedanstående kartbild visar tid för vägavstängningar under arbetet. Byggarbetet beräknas vara helt klart i slutet av oktober 2019.

 Vid frågor om utbyggnaden, kontakta vår kundservice 016-10 60 60.