Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Byggnationen för förnyelse av ledningssystem i området är igång. Åtgärderna innefattar förändrad spillvattenhantering som bland annat kommer att åtgärda avloppslukt i Säldalen. Vi genomför också en dagvattenskyddsåtgärd för infartsvägen till vattenverket. Förstärkningar på elnät och stadsnät kommer också att ske. Hela projektet beräknad vara färdigt under februari 2020. En del vägåterställningsarbeten sker under våren.

Hur påverkas du av byggnationsarbetet?

Schaktarbete och byggtrafik kommer att innebära periodvisa begräsningar i tillträde till vissa fastigheter. Avstängning av vägar kommer att skyltas på plats. Vår förhoppning är att ni inte ska uppleva några störningar i befintliga ledningsnät under projektets gång.

Vår entreprenör för arbetet heter Tranab AB. Deras bilar kommer att ha företagets logotype väl synlig.

Vad händer just nu?

Tranab slutför nu byggnationen och arbetar med återställning och kvalitetstester. Vägen från riksväg 230 är fortsatt öppen för trafik.

Grusvägen från Säldalen mot väg 214 är fortfarande avstängd men kommer efter v. 51 att öppnas igen. Under någon dag i januari stängs den tillfälligt för att den ska besiktigas.

Från vecka 43 - vecka 2 (2020) kommer Källbyholmsvägen att vara avstängd från väg 214. Vägen beräknas öppnas igen därefter men asfaltering sker först under våren 2020.

All trafik som berörs av avstängningarna leds om med skyltning.

Spolning av nätet

Vi spolar det nya vattenledningssystemet inför kommande vattenprovtagning under vecka ett och framåt. Härnedan kan du läsa om vårt arbete med spolning av ledningarna.

Framkomlighet vid markarbete

Nedanstående kartbild visar tid för vägavstängningar under arbetet. Byggarbetet beräknas vara helt klart under februari 2020.

Vägavstängning

 Vid frågor om utbyggnaden, kontakta vår kundservice 016-10 60 60.