Provpumpning av grundvattentäkt

Provpumpning utförs med syfte att undersöka hur åsens grundvattenmagasin svarar på ett ökat uttag av grundvatten.

Provpumpningen kommer att påbörjas under juli 2020 och pågår preliminärt fram till september 2020, beroende på utfallet av pumpningen.

Provpumpningen är en del av en hydrogeologisk utredning, som planeras ligga till grund för en planerad framtida tillståndsansökan för utökat uttag från vattentäkten. Detta görs för att säkerställa vattenförsörjning för framtida Ärlabor, när vattenförbrukningen stiger. 

Under provpumpningen kommer grundvattennivåer att övervakas i ett flertal punkter i så kallade grundvattenrör runt om i Ärla och i anslutning till vattenverket. Överskottsvatten planeras avbördas vid avloppsreningsverket via befintligt ledningsnät. Dricksvattenförsörjningen i Ärla förväntas inte påverkas.

Kontakt vid frågor

Vid frågor kring dricksvattenförsörjningen och ledningsnätet i allmänhet, vänligen kontakta kundservice på Eskilstuna Energi och Miljö på telefon 016-10 60 60 eller via e-post, kundservice@eem.se

Vid frågor som specifikt rör provpumpningen, kontakta Björn Winnerstam, Ramböll på telefon 010-615 64 16 alternativt 070-260 18 50 eller via epost, bjorn.winnerstam@ramboll.se