När behöver jag en LTA-enhet?

Om din fastighet är belägen lågt i förhållande till huvudledningarna kan det behövas en LTA-enhet som består av en brunn med en avloppspump i.  Spillvattnet från din fastighet rinner då via självfall till LTA-enheten som sedan pumpar ditt spillvatten till huvudledningen.

I de fall vi har anlagt en trycksatt huvudledning för spillvatten så kommer din fastighet behöva en LTA-enhet ovasett höjdförhållandena på din fastighet.