""

Slamtömning – råd och regler

Vi behöver din hjälp med att förbereda platsen runt, och vägen till, din slambrunn. Genom att hjälpa oss kan vi göra ett bra och effektivt arbete. Dessutom undviker du onödiga avgifter på grund av att vi inte kan utföra vårt arbete.

Checklista

Är slambrunnen

  • lättillgänglig?
  • markerad och fri från växtlighet och andra hinder?

Är det

  • fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • skottat och sandat fram till och runt slambrunnen under vintertid?

Finns det

  • möjlighet för slambilen att vända?
  • plats för slambilen att parkera nära slambrunnen?

 

""

Turlista för slamtömning

Under hela året tömmer vi slambrunnar efter en schemalagd turlista. Slutna tankar däremot töms på beställning.

Extremt väder kan försena vårt arbete

Tömningar kan komma att flyttas fram vid extrem kyla, då risken är stor att slammet fryser fast i bilen. Samma sak gäller vid kraftig regn, om det skulle bli så blött i marken att bilen riskerar att köra fast.

Håll vägen fri

Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och tåla slambilens tyngd. Vägen ska vara fri från buskar och grenar en halvmeter åt båda sidorna. Slambilen behöver fri höjd på minst 4 meter och tillräckligt med plats för slambilen att vända.

Ytan där slangen dras, mellan bil och brunn, ska vara fri från staket, murar och planteringar eftersom slangen rör sig under sugningsarbetet.

Sträckan mellan bilen och brunnen bör inte överstiga 10 meter. Om du har längre avstånd idag måste du åtgärda det. Rådfråga chauffören som utför tömningen eller ring kundservice om du har funderingar.

Att tänka på med brunnslock

Brunnslocket ska vara markerat på ett lämpligt sätt innan vi kommer. Det är mindre viktigt hur, så länge personen som tömmer din brunn kan se vart slambrunnen är. Locket måste kunna öppnas utan hinder. Röj och klipp minst en meter runt brunnslocket. Om locket väger mer än 20 kg måste det bytas ut mot ett i plast.

Vätska i en tömd slambrunn är normalt

Vi tömmer brunnen på allt slam men lite vätska lämnas kvar eftersom brunnens infiltrationssystem och en levande bakterie­flora gynnas av det. Brunnen fylls relativt snabbt upp av vatten som kommer från huset, exempelvis från toalettspolning, dusch och tvätt. Ytvatten från marken ska däremot inte rinna ner i brunnen. Isåfall är brunnen otät och problemet bör åtgärdas.

Undvik bomavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig kan vi tvingas lämna platsen utan utfört arbete. Du får då betala en bomavgift enligt gällande renhållningstaxa. För att undvika onödiga avgifter; se över vår checklista, förbered runt om, och vägen till din brunn innan vi kommer.

Har du minireningsverk krävs en tömningsinstruktion samt skydd på känsliga delar av anläggningen. Om detta saknas och är skäl för att vi inte kan utföra vårt arbete åläggs du en bomavgift.

När du bygger nytt

Slamtömningsbilen ska kunna köra fram intill slambrunnen. Avståndet mellan brunn och transportväg får inte vara längre än 10 meter. Platsen bör inte vara skymd av backkrön eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. Vid nybygge ska slambrunnens lock alltid vara i plast.

""

Kontakta kundservice

Vill du göra en beställning eller har några frågor?

""

Priser

Vad kostar en tömning av sluten tank eller en extra slamtömning?