Till sidans huvudinnehåll
Slamtömning på villatomt

Fem tips för bättre slamtömning

För att slamtömningen ska gå snabbt och smidigt finns det några saker att tänka på. Läs igenom punkterna nedan och se till att din slambrunn är redo inför tömningen, så undviker du en onödig bomavgift också.

1. Håll vägen fri

För fungerande slamtömning krävs att vägens köryta är minst 2,5 meter bred och tål slambilens tyngd. Vägen ska vara fri från buskar och grenar en halvmeter åt båda sidorna. Slambilen behöver fri höjd på minst 4 meter och tillräckligt med plats för slambilen att vända.

Ytan där slangen dras, mellan bil och brunn, ska vara fri från staket, murar och planteringar eftersom slangen rör sig under sugningsarbetet.

2. Undvik bomavgift

För att undvika onödiga avgifter: se över vår checklista, förbered runt om, och vägen till din brunn innan vi kommer.

Du kan få betala bomavgift om slambrunnen inte är tillgänglig. Då kan vi tvingas lämna platsen utan utfört arbete. Har du mini-
reningsverk krävs en tömningsinstruktion samt skydd på känsliga delar av anläggningen. Saknas detta och är skäl för att vi inte kan utföra vårt arbete faktureras du bomavgift.

3. Vätska i tömd brunn

Det är normalt med vätska i en tömd slambrunn. Vi tömmer brunnen på allt slam men lite vätska lämnas kvar eftersom brunnens infiltrationssystem och en levande bakterie­flora gynnas av det. Brunnen fylls relativt snabbt upp av vatten som kommer från huset. Ytvatten från marken ska däremot inte rinna ner i brunnen. Isåfall är brunnen otät och problemet bör åtgärdas. Om du har ett minireningsverk och önskar återfyllnad av vatten är det en separat tjänst som du beställer via vår kundservice. 

4. Bättre brunnslock

Brunnslocket måste kunna öppnas utan hinder – klipp ner växtlighet minst en meter runt om det. Om locket ­väger mer än 25 kg måste det bytas ut mot ett i plast eller så måste du själv se till att locket är flyttat när vi kommer för att tömma. Ditt brunnslock ska vara tydligt markerat så att vår personal enkelt kan hitta det. 

5. När du bygger nytt

Tänk på att anpassa efter gällande krav när du bygger nytt. Slamtömningsbilen ska kunna köra fram intill slambrunnen. Avståndet mellan brunn och transportväg får inte vara längre än 10 meter. Platsen bör inte vara skymd av backkrön eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. Vid nybygge ska slambrunnens lock alltid vara i plast.

Beställ slamtömning

Slamavskiljare och minireningsverk töms på schema, men går att buda utöver det. Tömning av slutna tankar måste alltid beställas.