Elbil som laddas

Så minimerar du risk för brand i elbilen

Genom att ladda bilen med en laddbox minskar du risken för överhettning och brand. Här kan du läsa mer om hur du minskar risken för brand i elbilen.

Är elbilar brandfarliga?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapporterar i en sammanställning av bränder i elfordon att det inte sker fler bränder i eldrivna bilar än vad det gör i bilar som drivs av fossilt bränsle.

Detta kan orsaka brand i elbilen

Att ladda elbilen eller laddhyriden genom i ett vanligt eluttag kan medföra en ökad risk för brand. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte dimensionerade för att belastas med hög effekt under så många timmar det krävs för att ladda en elbil. Detta överbelastar vägguttaget och ditt elsystem i hemmet, vilket kan leda till att proppen går eller att vägguttaget blir överhettad. I värsta fall kan det leda till brand. 

Så minimerar du brandrisken i elbilen

  • Installera laddbox förberedd för lastbalansering. En laddbox har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den. Den kommunikationen saknas mellan vanligt vägguttag och elbilen. 
    När du köper en laddbox från oss ingår alltid standardinstallation som utförs av behörig elinstallatör.
  • Laddning i ett vanligt väggutag ska du bara göra i absolut nödfall och i sådana fall under en kort tid.