Solceller på tak.

Tekniska villkor

Säkerheten kommer alltid först och så även i fallet för mikroproduktionsanläggningar. Följande gäller för vårt elnätsområde.

En mikroproduktionsanläggning ska inte bara hanteras av ägaren och installatören utan vid behov även av våra elmontörer och mätartekniker. Förutom säkerheten är det också viktigt att andra elanvändare i nätet inte påverkas negativt av det som sker i anläggningen. Här avser vi att benämna några av de krav som gäller och som vi anser vara viktiga att poängtera i sammanhanget.

Lagkrav och bindande branschrekommendationer

Installationen ska givetvis följa Ellagen och gällande förordningar, relevanta föreskrifter från Elsäkerhetsverket, standarder i Svensk Standard samt bestämmelser i de allmänna avtalsvillkoren. Vi utgår i våra krav från ett gemensamt branschdokument från Energiföretagen: "Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO", och förutsätter att även elinstallatören för anläggningen gör det. Detta är ett skallkrav.

Vid en föranmälan som görs via Elsmart ska elinstallatören ange specifikationer för anläggningen samt svara på kontrollfrågor som avser att säkerställa att de tekniska villkoren är uppfyllda.

Viktiga punkter

Följande punkter är viktiga för att vi ska kunna godkänna anslutning av en mikroproduktionsanläggning

  • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
  • Anläggning som överstiger en kapacitet på 3 kW ska vara trefasigt ansluten. Vi rekommenderar att anslutning av en elproduktion alltid sker trefasigt.
  • Alla produkter i anläggningen ska vara CE-märkta.
  • Det ska monteras en elkopplare mellan produktionsanläggning och elmätare. Denna ska vara av typen lastfrånskiljare, vara åtkomlig för våra elmontörer och vara uppmärkt med texten "Elkopplare för produktionsanläggning". Den bör även vara blockerbar i öppet läge. Befintlig elkopplare i äldre mätarskåp kan omtrådas för att motsvara de nya kraven om att kunna skilja av produktionen från elmätaren.
  • För produktionsanläggningar < 63A ska en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i direkt anslutning till elmätaren. Sitter kundens elmätare i ett mätarskåp ska elkopplaren finnas i mätarskåpet. Det går bra att använda den befintliga huvudbrytaren. Är inte skåpet utfört enligt gällande utgåva SS 430 01 10, mätarskåp, kan man lösa detta genom att tråda om så att elmätaren hamnar mellan huvudelkopplaren (kundens strömbrytare) och mätarsäkringarna. Även byte av huvudelkopplare till en med frånskiljande och blockerbara egenskaper kan vara nödvändig vid detta alternativ. Alternativt kan en separat elkopplare installeras. Vi tillåter inga diazedsäkringar eller dvärgbrytare som elkopplare.
  • Särskild märkning/skylt som påvisar att det finns elproduktion i anläggningen ska finnas väl synligt i mätarskåpet. Exempel på varningstext: "Varning, elproduktion i anläggningen" eller "Varning, risk för bakspänning".
  • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp. Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
  • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät. Din anläggning ska ha skydd mot detta.
  • Skyddsfunktionerna ska kontrolleras vid installation och funktionskontroller ska utföras periodiskt enligt leverantörens anvisningar.

 

Följande minimikrav på skyddsinställningar för reläskydd ska åtföljas (framtagna enligt SS-EN50438)

Skyddsinställningar Tid Nivå
Överspänning 60 s 255,3 V
Överspänning 0,2 s 264,5 V
Underspänning 0,2 s 195,5 V
Överfrekvens 0,5 s 51 Hz
Underfrekvens 0,5 s 47 Hz
Skydd mot oönskad ö-drift 0,15 s  
Solceller på tak.

Vill du bli mikroproducent?

Anslut din solcellsanläggning till elnätet och bli så kallad mikroproducent. Då kan du sälja din överskottsel till oss.