Nätavtal om produktion av el

Detta skriftliga avtal är för dig som i egenskap av befintlig kund med uttagsabonnemang hos oss vill teckna ett nytt elnätsabonnemang för inmatning av el genom produktion. Efter att vi har fått in en föranmälan från din elinstallatör skickar vi nätavtalet ut till dig som kund i två exemplar för underskrift. De båda två undertecknade avtalen returnerar du sedan till oss i det bifogade svarskuvertet.

Vad händer efter undertecknat nätavtal?

När vi mottagit de två undertecknade avtalen ger vi din elinstallatör medgivande att utföra installationen. När installationen är klar skickar din elinstallatör en färdiganmälan till oss som intygar att installationsarbetet är utfört enligt de regler och krav som ställs på produktionsanläggningar. Efter att färdiganmälan har kommit in till oss blir du kontaktad för att boka en tid för en kontroll av mätarplatsen och vissa funktioner på anläggningen.

Vad händer efter godkänd kontroll?

Vi kommer återsända ditt exemplar av nätavtalet tillsammans med en bekräftelse på att produktionsanläggningen har blivit inkopplad till elnätet.

Nu när allt det här är på plats är det dags för dig att kontakta en elhandlare för köp av din producerade el.

Uppgifter som du behöver i kontakten mot elhandlare och myndigheter hittar du på bifogat brev ”Ansluten produktionsanläggning” tillsammans med ditt nätavtal. Du är förstås alltid välkommen att kontakta vår kundservice om det skulle vara några uppgifter du saknar.

Tänk på att…

För att kunna hantera din produktionsanläggning korrekt önskar vi att du fyller i de önskade alternativen avseende momsplikt på bifogat nätavtal samt att du undertecknar avtalen i vänstra fälten som avser kund. Den som ska underteckna nätavtalet för produktion av el ska vara samma kund som står för elabonnemanget för uttag av el, då dessa två abonnemang hör ihop.

Avtalet fungerar även som en bekräftelse på att det är korrekt anläggning som ansluts och vi kommer inte kunna godkänna installationen innan vi fått tillbaka undertecknade nätavtal.

Observera att innan er produktionsanläggning får tas i drift ska vi ha utfört en kontroll av anläggningen samt uppdaterat den elmätare ni har idag för att den ska kunna mäta den el din anläggning matar ut i elnätet.