Solceller på tak.

Vill du producera egen el?

Solens strålar ger dig energi! Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle då elproduktion med solceller är helt koldioxidfri.

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Ett solcellssystem omvandlar ca 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. En solig sommardag produceras det mycket el medan det på vintern produceras betydligt mindre, ibland knappt något alls, speciellt om det är snö på panelerna. Därför är solceller bra som komplement till din ordinarie elnätsleverantör. Det är svårt att avgöra exakt hur mycket just din solcellsanläggning kommer producera då det beror på placering, skuggning, lutning men också på takets riktning och lutning mot solen.

Vilka fördelar finns det?

Den största vinsten finns i att producera egen el är att du minskar ditt behov av köpt el och du blir samtidigt mindre beroende av elprisets svängningar. Den elenergi som du inte använder kan du sälja men hur lönsam investeringen blir beror på hur flera saker: hur du finansierar din investering, om du får bidrag, hur mycket du producerar, använder själv eller och hur mycket du matar tillbaka till nätet. Du gör dessutom en tjänst för miljön genom att satsa på hållbar el eftersom solen räknas som en förnybar energikälla. Elproduktion från sol-, vind-, och vattenkraft ger heller inga koldioxidutsläpp i drift.

Så här går det till
  1. Anlita en behörig elinstallatör. Elinstallatören gör en föranmälan till oss om att ansluta en ny produktionsanläggning till vårt elnät.
  2. Godkänd föranmälan. Efter en godkänd föranmälan lämnar vi ett installationsmedgivande.
  3. Monteringen av solcellsanläggning hos dig kan börja!
  4. Före driftsättning ska funktionsprover utförts på anläggningen och en färdiganmälan inkommit till oss från elinstallatören.
  5. Installerat! Nu är din solcellsanläggning installerad och klar och producerar förnybar el i många år framöver.
Tänk på att…

Det är elinstallatören som ser till att de tekniska villkoren uppfylls, men du som anläggningsinnehavare ansvarar att det följs. Se till att det finns dokumentation om funktionsvärden och provtagningar på dessa. Före driftsättning ska funktionsprover utförts på anläggningen och en färdiganmälan inkommit till EEM Elnät från elinstallatören. Sedan kan anläggningen driftsättas. Observera att idriftsättning före anmält driftsättningsdatum är av elsäkerhetsskäl förbjudet.

För att veta vad som gäller för anläggningar över 63 A kontakta vår kundservice.

Ersättningsformer

Din överskottsel som du matar in i nätet har du möjligheten att få ersättning för på flera olika sätt

  • Nätnytta 5 öre/kWh (exkl. moms) från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.
  • Skattereduktion 60 öre/kWh som skattelättnad på din nästa inkomstdeklaration.
  • Elhandel Teckna avtal med en elhandlare som köper din överskottsel. 
  • Elcertifikat  För varje 1000 kilowattimmar (kWh) förnybar el som du producerar ger ett elcertifikat, som du sedan kan sälja till ett elhandelsbolag. För att du ska kunna sälja elcertifikat krävs en godkänd anläggning för produktion av förnybar el och att du rapporterar din elproduktion till Energimyndigheten.

Ersättning för nätnytta och inrapportering av underlag för skattereduktion sköts automatiskt så fort du är registrerad hos oss som mikroproducent. Upprätta avtal med en elhandlare samt ansöka om och sälja elcertifikat sköter du själv.

Moms eller inte?

På Skatteverkets webbplats ligger nu reglerna för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa bördan för de minsta företagen och att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller. Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår.