Till sidans huvudinnehåll

VA-kluster för framtidens vatten och avloppslösningar

Vad har Eskilstuna Energi & Miljö, Kungliga tekniska Högskolan och Svenska Miljöinstitutet gemensamt? Tillsammans med ett femtontal andra tongivande organisationer, lärosäten och företag bildar vi VA-kluster Mälardalen.

Idéen med klustret är att vara ett stöd till VA-organistationerna i Mälardalsregionen. VA-kluster Mälardalen är ett forsknings-och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Målet är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi- och resursutnyttjande. Medlemmarna i VA-kluster Mälardalen består av lärosäten i Mälardalsregionen, VA-organisationer i och utanför Mälardalen och två forskningsinstitut.

Utbildar framtidens anställda inom VA-branschen

VA-kluster Mälardalen har funnits sedan 2010 och tanken är ett brett samarbete kring frågor som rör avloppsvatten och slamhantering. En viktig del av klustret är utbildning och arbetet med att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Målsättningen är att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

Sverige-unik forskning

Ett annat ben är forskning, kompetensen inom VA-kluster Mälardalen är bred och täcker in hela systemet från avloppsvatten till återföring. Styrkan är att både reningsverk och forskare arbetar tillsammans med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

Vill du veta mer om grundvatten?

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rapporterar löpande om hur grundvattennivåerna ser ut i hela landet.
På deras sida hittar du ännu mer information om grundvatten.