Till sidans huvudinnehåll

Särskilda avtalsvillkor fiberanslutning villa

Skulle detta avtal ha slutits per distans eller utanför Leverantörens eller Nätägarens affärslokaler och Beställaren är privatperson gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att Beställaren kan frånträda avtalet inom 14 dagar från det att avtalsbekräftelse lämnats. Ångerrätten utövas genom att Beställaren muntligen kontaktar Leverantörens kundcenter eller genom att använda ett standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket och sända in det till Leverantören.

Leveranstid och uppsägning

Ledningsägaren förbinder sig att leverera fiberanslutningen inom 4 veckor efter att beställaren slutfört eventuellt markarbete inom tomten och klarrapporterat detta. Dock lägst inom 6 veckor. Ledningsägaren kan göra avsteg från detta om arbetet försenas till följd av problem som ledningsägaren ej kunnat förutse såsom, men ej begränsat till; förseningar till följd av tillståndshantering, grävstopp till följd av tjäle, trasig markkanalisation, sjukdom, svårigheter att boka tid med beställaren för installation.

Vid all typ av försening förbinder sig Ledningsägaren att förmedla detta till kund och sträva efter tydlighet i informationsutbytet.

Vid försening till följd av tjäle och hindrande av schakt skall Beställaren erbjudas tjältining till del av den kostnad detta innebär. Om Beställaren inte vill betala den kostnad som följs av tjältining skall stilleståndet inte klassas som försening.

Beställaren kan säga upp sitt avtal fram till dess att inomhusarbetet påbörjats. När upparbetade kostnader finns vid uppsägningstillfället om mer än 3000 kr skall den, eller del av den, överskjutande kostnaden erläggas kund. Kostnad som eventuellt kan debiteras, samt redovisning av dessa, ska förmedlas ’Beställaren’ skriftligen till följd av uppsägningen. Om Beställaren avbryter sin beställning och sedan återupptar denna ska en ny tidsplan förmedlas av Ledningsägaren.

Ersättning vid försening

Vid skälig försening utgår ingen direkt kompensation till Beställaren i form av avdrag av slutpris eller liknande ersättningsformer.

Ledningsägaren genomför indirekt kompensation genom att utan prisändring mot kund ta de tillkommande kostnader som uppstått vid förseningen. Dock till en kostnad om högst 35 500 exklusive moms. Om de upparbetade kostnaderna överstiger, eller bedöms överstiga, 35 500 kronor förbehåller sig beställaren rätten att återta erbjudandet och meddela Beställaren att leverans inte kan slutföras. Vid uppsägning av avtalet från Ledningsägarens håll skall ingen kostnad erläggas kund.

Prisändringar

Beställaren är skyddad från all typ av prisökning