Till sidans huvudinnehåll

Avtalsvillkor fiberanslutning villa

Skulle detta avtal ha slutits per distans eller utanför Leverantörens eller Nätägarens affärslokaler och Beställaren är privatperson gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att Beställaren kan frånträda avtalet inom 14 dagar från det att avtalsbekräftelse lämnats. Ångerrätten utövas genom att Beställaren muntligen kontaktar Leverantörens kundcenter eller genom att använda ett standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket och sända in det till Leverantören.

1. Parter
Nätägaren: Eskilstuna Energi och Miljö AB 556458-1907. Leverantören. Beställaren: Aktuell fastighetsägare, enligt uppgift i beställningsformulär.

2. Allmänt och överlåtelse 
Dessa allmänna avtalsvillkor utgör bilaga till det av Leverantören och Kunden undertecknade avtalsdokumentet (”Huvudavtalsdokumentet”) om anslutning till Nätet. Tillsammans med villkoren i Huvudavtalsdokumentet utgör dessa allmänna avtalsvillkor den fullständiga regleringen av avtalsförhållandet mellan Leverantören och Kunden rörande anslutning till och nyttjande av Nätet. Vid eventuella motsägelser mellan Huvudavtalsdokumentet och dessa allmänna avtalsvillkor har Huvudavtalsdokumentet företräde.

Leverantören tillhandahåller endast anslutning till Nätet och teknisk överföring av tjänster över Nätet. Tjänsterna i sig, såsom telefoni, Internet, video, TV, spel etc, levereras av leverantörer (”Tjänsteleverantör”) som anslutit sig till Nätet. För sådana tjänster tecknar Kunden separata avtal med respektive Tjänsteleverantör. 

Leverantören har alltid rätt att utan Kundens medgivande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje man om tredje man direkt eller indirekt ägs till 100 procent av Eskilstuna kommun eller om överlåtelsen sker i samband med att tredje man förvärvar Leverantörens rörelse eller del därav.

3. Avtalets omfattning
Avtalet avser indragning och anslutning av optisk fiberkabel till fastighetens tomtgräns till av Beställaren anvisad leveranspunkt i fastighetens byggnad. För att kunna nyttja anslutningen krävs att Beställaren tecknar ett avtal med en eller flera tjänsteleverantörer.

4. Avtalets genomförande 
Efter kontroll av leveransmöjligheter och sedvanlig kreditkontroll lämnar Leverantören avtalsbekräftelse. Beställaren godkänner härmed att Leverantören kan komma att inhämta kreditupplysning. Beställningen är bindande för Beställaren från det att avtalsbekräftelse lämnats. Så snart Leverantören erhållit tillräcklig grad av anslutningsbeställningar i det aktuella området beslutar Leverantören om byggstart (byggbeslut) och meddelar Beställaren preliminär leveranstidpunkt och ingrävningspunkt, vilka senare kan komma att ändras av Leverantören. Om förutsättningar för byggbeslut inte föreligger meddelas detta till Beställaren så snart som möjligt, varvid avtalet upphör att gälla för båda parter utan rätt till ersättning eller annan kompensation. Leverantören åtar sig att ansluta fastigheten inom 24 månader från det att avtalsbekräftelse lämnats enligt ovan, under förutsättning att byggbeslut kan meddelas. Beställaren har rätt att säga upp avtalet, och därmed avstå från anslutning, om det för Beställaren inträffat förändrade förutsättningar av väsentlig betydelse. Sådan uppsägning ska vara Leverantören till handa innan byggbeslut har fattats. Vid sådan uppsägning utgår en avgift motsvarande 10 % av anslutningsavgiften. Vid senare uppsägning betalar Beställaren hela anslutningsavgiften. Vid eventuella svåra vinterförhållanden som medför merkostnader för markarbetena har Leverantören rätt att anpassa tidplan för grävning. För det fall problem eller försening uppstår på grund av att Beställaren lämnat felaktig eller bristande information och/eller inte fullgjort sina åtaganden ska Beställaren ersätta Leverantören för de extra kostnader som detta orsakat, exempelvis nedanstående punkter:
- Beställaren har inte utfört grävning och nedläggning
av skyddsrör i rätt tid eller enligt överenskommelse
- Kanalisation som Beställaren förlagt, in- eller utvändig, inte går att använda för fiberdragning

5. Leverantörens åtagande
Leverantören tillhandahåller skyddsrör och ansvarar för håltagning, blåsning av fiberkabel, kabelskydd samt genomföring och tätning av fiberkabel i yttervägg max 2 m ovan mark. Leverantören tillhandahåller och monterar aktiv utrustning (användarnod) i direkt anslutning till håltagningen. 
Leverantören ansvarar för drift och underhåll av Nätet. Fel/driftstörningar avseende de tjänster som levereras över Nätet ska anmälas direkt till respektive Tjänsteleverantör. 
Fel i Nätet åtgärdas normalt under ordinarie arbetstid. Fel och avbrott orsakade av Kunden debiteras Kunden till faktisk kostnad för felsökning, material och arbete. Om Kunden anmäler fel, som sedan visar sig bero på Kundens anläggning eller Kundens felaktiga handhavande eller inte utgöra något fel, debiteras Kunden för faktisk kostnad för felsökning, material och arbete enligt gällande prislista. 
Service och underhåll av aktiv utrustning i Nätet sker löpande. Leverantören äger rätt, att utan ersättning till Kunden, utföra manuella eller automatiska omkopplingar i Nätet även om detta orsakar avbrott i Kundens eller annan aktiv utrustning. Information om planerade avbrott lämnas till Tjänsteleverantörerna en vecka innan tiden för avbrottet.

6. Beställarens åtaganden 
Beställaren åtar sig att inhämta fullmakt från eventuella övriga lagfarna ägare av fastigheten om rätt att ingå detta avtal. Beställaren ansvarar för att vid meddelad leveranstidpunkt färdigställt schakt (40 cm djupt) med skyddsrör mellan anvisad ingrävningspunkt och avsedd genomföring i byggnad. Detta bör dokumenteras av Beställaren. Beställaren är själv ansvarig för att inom den egna tomtmarken markera befintliga ledningar, innan schakten på egen tomt utförs. Beställaren skall markera på byggnad var genomföring skall ske. Aktiv utrustning (användarnod) för uppkoppling kommer att monteras i direkt anslutning till håltagningen. Fast eluttag skall finnas inom 1 m från användarnodens placering. Beställaren skall ge Nätägaren tillträde till mark och lokaler och tillse att arbetet inte hindras på grund av blockerande möbler, ledningar eller dylikt samt även i övrigt vara Leverantören behjälplig med förberedelser inför arbetena. Beställaren är skyldig att strömsätta användarnoden vid leveransdatum. 

7. Anslutningsavgift
Avgift för fastighetens anslutning, enligt detta avtal, erlägger Beställaren till Nätägaren mot faktura när stadsnätsanslutningen är färdigställd. I avgiften ingår upp till 20 m fiberkabel och skyddsrör. Vid sträckor utöver 20 m utgår en tilläggsavgift om 30 SEK/m för fiberkabel och skyddsrör. För längre sträckor i byggnad tillkommer en kostnad av 150 SEK/m. Alla i avtalet angivna avgifter innefattar moms. En nätavgift tillkommer per månad för närvarande 40 SEK/användarnod. Vid justering av beloppet kommer Beställaren informeras i förväg. Nätavgiften baseras på att Leverantören sköter löpande drift och uppdatering av stadsnätsanslutningen samt sköter felsökning fram till och med användarnoden. Nätavgiften är kopplad till fastigheten och kan samfaktureras med Nätägarens övriga nyttigheter. Vid delbetalning tillkommer särskilda avtalsvillkor.

8. Personuppgifter 
Nätägaren är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Beställarens personuppgifter. Personuppgifterna används för att fullgöra och administrera Leverantörens och Nätägarens skyldigheter enligt avtalet, använda och, efter uppkoppling till stadsnätet, lämna ut uppgifter i marknadsföringsändamål med till exempel erbjudanden om tjänster. Personuppgifterna kan också överföras till samarbetspartners för att möjliggöra till avtalet kopplade tjänster såsom installation, aktivering och eventuell felavhjälpning. Personuppgifter lagras och administreras med automatisk databehandling. Mer information om hur personuppgifter behandlas, inklusive ändamål, rättslig grund, lagringstid, den registrerades rättigheter m.m. finns på https://www.eem.se 

9. Uppsägning av fiberanslutning
Driftsatt anslutning kan sägas upp med omedelbar verkan av Beställaren. Uppsägning ska ske skriftligen till Nätägaren.

10. Konsumenträtt
Information om konsumenträttigheter, klagomålshantering, tvistemålslösning samt oberoende användarrådgivning finns på www.eem.se. På begäran fås denna information även via Leverantörens Kundcenter. Vid eventuell tvist och behov av stöd för tvistlösning kan Beställaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Mer information finns att hämta på ARNs hemsidan www.arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm