Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn för metangas till fordon, antingen förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av dessa två. Vi erbjuder kunder med gasfordon i Eskilstuna det sistnämnda – en blandning av vår egen biogas och inköpt biogas och naturgas.

Vi framställer biogas på Ekeby reningsverk genom att röta matavfall och avloppsslam (alltså allt det som du slänger i den gröna färgsorteringspåsen eller spolar ner i toaletten). Avloppsslam har rötats vid Ekeby sedan 1950-talet. Biogasen användes från början till att värma lokaler, men sedan 2003 används den istället i vår fordonsgas. Vår biogas täcker idag ungefär en tredjedel av biogasbehovet i vår kommun. Resterande del köps in.

I de fall då biogasen inte räcker till, varken hos oss eller hos våra leverantörer, köps naturgas in. Naturgas är inte förnybart, men släpper ut betydligt mindre koldioxid än andra fossila bränslen – 25 procent mindre än olja och 40 procent mindre än kol. Att tanka vår fordonsgas, oavsett sammansättning, är alltså betydligt bättre än att tanka bensin eller diesel.

Eskilstunas lokala bussar, våra egna avfallsbilar, kommunens tjänstebilar och mängder av privatägda gasbilar kör idag på vår fordonsgas.

Ordlista

Biogas

Biogas är en förnybar gas som bildas när organiskt material, som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

Naturgas

Naturgas, ibland även kallat jordgas, är ett fossilt bränsle, men med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgasen är den största energigasen i Sverige.

Metangas

Metangas är en växthusgas som antingen kommer från jordskorpan (då kallad naturgas) eller från ett organiskt nedbrytningsbart material (då kallad biogas).