Till sidans huvudinnehåll

Elanslutning lågspänning (0,4 kV)

När man bygger nytt eller förändrar något i elanläggningar finns det saker att tänka på. Nedan kan du läsa generella anvisningar inom Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.

Hur lång tid tar det och vad kostar din anslutning?

Ibland kan avståndet till möjlig anslutning i elnätet, innebära att elnätet kan behöva förstärkas, byggas ut eller kan i vissa fall även innebära att en ny transformatorstation behöver byggas. Detta medför att tiden tills du kan ansluta dig till elnätet kan variera avsevärt från normala 16 veckor på en beställd nyanslutning, upp till två år. Om du behöver en elanslutning, till exempel till din nya villa, är det viktigt att du kontaktar Eskilstuna Energi och Miljö Elnät i god tid, för att få reda på dina förutsättningar till elanslutning. För normal anslutning (16–25A) tillämpas schablonpriser enligt prislista. För större anslutningar (35A och upp till max 1000A) beräknas dessa i varje enskilt fall utifrån kalkyl på anslutningens kostnad + kostnad för del i station. Vill du få en prisindikation kan du göra en prisförfrågan här. för just din anslutning.

Har du behov av mer än 1000A? Information, priser och generella anvisningar om elanslutning med mellanspänning, hittar du här. 

För att få elanslutning

En föranmälan ska göras i vårt webbaserade system Elsmart, av den behöriga elinstallatören, som du anlitar för elinstallationen. En situationsplan med förslag om placering av mark/fasadmätarskåp ska bifogas i föranmälan. När föranmälan har kommit in till oss, skickar vi en offert till dig. Godkänner du offerten skickar du in den medföljande offertbeställningen. Faktura på anslutningsavgiften skickas då vi erhållit beställningen, och vi lämnar även ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om servisledningens sträckning, villkor för anslutningen med mera. 

Föranmälan och installationsmedgivande av elinstallationsarbete

Vid anslutning av större effektkrävande anläggningar eller en anslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska vi kontaktas i god tid före anslutning eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut. Du som elinstallatör kan göra en föranmälan direkt hos Elsmart här

Följande anläggningar ska anmälas före arbetet påbörjas

 • Anläggning som kräver ny, ändrad eller tillfällig servis.
 • Utökning av befintliga anläggningar som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i anläggningen.
 • Anläggning för lokalt producerad elenergi, t.ex. kraftvärmeanläggning, sol-, vind- och vattenkraftverk mm.
 • Installation av stationärt reservkraftsaggregat och för inmatningsenhet till mobilt aggregat.
 • Ombyggnad från 1-fas till 3-fas.
 • Utökning med tillkommande mätare, bortkoppling av mätare eller anläggningar. 
 • Ombyggnad, flytt av befintliga servisanslutningar (Servisändringar).

Mätarskåp för villa, lägenhet och fritidsbostad ska placeras så att avläsning kan ske utan tillträde till bostaden. Serviskabelns sträckning, förläggningssätt och area samt placering av leveranspunkt bestäms av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät efter samråd med kund och/eller elinstallatör. Arbetena utförs enligt gällande svensk standard, anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet. Normalt utförs servisen med jordkabel (4-ledarkabel som TNC-system).

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät ansluter normalt en servisanslutning till varje fastighet och med 4-ledarkabel som TNC-system. Om två bostadsbyggnader är sammankopplade, med exempelvis gemensamt parkeringsgarage eller liknande som möjliggör att man kan förflytta sig från byggnad 1 till byggnad 2 utan att gå ut, betraktas det som en huskropp och ska ha en servisanslutning.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät äger rätt att bestämma om elanslutning ska ske med flera serviser. Normal avgift tas ut för var och en av dessa. Krävs en kabel med större ledararea eller annan typ av kabel än normalt p.g.a. förläggningssätt inom fastigheten eller speciell förläggning p.g.a. att serviscentral inte sätts upp omedelbart innanför yttervägg, debiteras kunden merkostnaden för detta.

Kontakta oss om du vill veta hur din fastighet kan anslutas. 

Efter behandling av ärendet skickas installationsmedgivande till elinstallatören via Elsmart.

Här kan du läsa mer gällande rekommenderad placering av mätarskåpet (Leveranspunkten). 
Här kan du läsa mer gällande ansvarsgräns mellan kund och nätbolag vid några normala anslutningsexempel.


Färdiganmälan av elinstallationsarbete

Färdiganmälan utförs av elinstallatören i Elsmart senast 10 arbetsdagar före tillkoppling. Om anmälan avser flerbostadshus eller flera mätare på samma servis görs detta i Elsmart och där kan uppgifter kompletteras vid insändandet av färdiganmälan.

 

Att tänka på vid för- och färdiganmälan

Notera att ofullständigt ifylld anmälan eller uteblivna ritningar innebär att handlingarna returneras för komplettering och att tid före anslutning därmed förlängs.


Tillkoppling

Villkor för första tillkoppling av en permanent anläggning

 • Att färdiganmälan finns inlämnad.
 • Att anslutningsavgift är betald.
 • Att schaktarbeten och rörförläggning är utförda enligt anvisning i dokumentet Rörförläggning (PDF) och information nedan.
 • Att den del av den permanenta anläggningen som ska tas i drift är färdig.
 • Att den färdigställda anläggningsdelen minst omfattar servissäkring och mätarcentral.
 • Att komplett mark/fasadmätarskåp eller mätarcentral monterats på sin permanenta plats. Observera att mätplatsen ska vara utförd enligt gällande föreskrift före drifttagning, och vid kategori 2-5 (ej direktmätning) vara verifierad före drifttagning.
 • Om färdiganmäld anläggning inte är klar för inkoppling, debiteras bomkörningsavgift enligt gällande prislista.  

 

Förläggning av kabelrör 

Rör avslutas 1,0 m från husliv. Rör ska förläggas minst 0,35 m och max 1,0 m djupt från färdig markyta till rörets överkant. Rör ska förläggas till av oss anvisad punkt. Där ska rörändan, och i förekommande fall även befintlig serviskabel, vara framgrävd. Även skarv/draggrop ska finnas enligt gällande instruktion från Eskilstuna Energi och miljö Elnät, Förläggning av kabelskyddsrör - anvisning (PDF). Rör förlägges rakt och draggrop krävs var 30 meter och vid varje riktningsförändring. Rör ska vara försett med korrosionsbeständig dragtråd. Rörändar ska tätas för att förhindra inträngande fyllnadsmaterial.

Illustration rörförläggning av kabelskyddsrör

Kabelskyddsrör ska vara gula och ha slät yta invändigt. Rören ska uppfylla kraven enligt gällande svensk standard. Följande riktlinjer gäller som minsta rördimension:

Kabelarea

Ytterdiameter, rör (min)

10-25 mm²

75 mm

50-95 mm²

110 mm

150-240 mm²

160 mm

För mer information se dokumentet Förläggning av kabelskyddsrör - anvisning (PDF).


Att tänka på vid rörförläggning

Du ansvarar själv för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn och besiktning innan återfyllnad, av din elinstallatör och på den sträcka vi kommit överens om. Här är elinstallatören ansvarig för att rörläggningen på din tomt går rätt till och utförs enligt gällande anvisningar (PDF) från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.

 

Mätning

Markmätarskåp och fasadmätarskåp för infällt och utanpåliggande montage ska vara utfört enligt gällande svensk standard. Mätaranordning för 80 A och högre ska utföras som strömtransformatormätning. Anslutning och märkning av strömtransformatormätutrustning framgår av gällande svensk standard.

Strömtransformatorer och kortslutningsplint tillhandahålls kostnadsfritt av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät. Kontakta Mätservice för utlämning.


Nedsäkring av strömtransformatormätning

Vid nedsäkring av anläggning med strömtransformatormätning gäller att Eskilstuna Energi och Miljö Elnät tillåter nedsäkring till 80 A under förutsättning att mätnoggrannheten ligger inom de tillåtna gränserna. För att uppnå detta måste eventuellt befintliga elmätare, samt i de flesta fall även strömtransformatorerna, bytas. Detta utförs av oss men bekostas av dig som kund.

Sker nedsäkring till 63 A eller mindre ska anläggningen byggas om till direktmätning vilket bekostas av kunden och utförs av behörig elinstallatör. Befintliga strömtransformatorer återlämnas till Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.

 

Mätartavla för mätutrustning ≥ 250A

Mätarskåp och mätartavla enligt gällande svensk standard. Kortslutningsplinten placeras under luckan på mätartavlan.

 

Flytt av mätanordning

Mätaren som finns monterad, ägs av Eskilstuna Energi och Miljö och får enbart tas bort av personal från Eskilstuna Energi och Miljö. 

Vid flyttning av elmätare som är placerad inne i byggnad gäller att:

 • I villor ska mätaren flyttas ut i mark/fasadmätarskåp.
 • I lägenheter i flerbostadshus ska mätarna flyttas till elrum eller nischer, detta gäller om övervägande delen av elmätarna ska flyttas. Enstaka mätare får flyttas inom lägenheten efter samråd och godkännande av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.


Servisen

Anslutningspunkten för serviskabel är på anslutningsklämmorna i kundens serviscentral eller mark/fasadmätarskåp. Servisledning med mer än en kundanläggning ansluten ska alltid avslutas med servissäkring. Fasadmätarskåp med två abonnemang ska förses med servissäkring, gänga D3. Enligt gällande svensk standard.

 

Överspänningsskydd

Om lågspänningsmatningen på någon del av sträckan är oisolerad luftledning ska fasadskåpet vara förberett med plats för överspänningsskydd.

Tips vid större anslutningar, till lägre anslutningseffekt!

Lägre anslutningseffekter leder sannolikt till både ett lägre pris och snabbare anslutning. En lägre anslutningseffekt kan uppnås genom att ni själva installerar någon typ av energilager för att hantera era topplastsituationer.