Till sidans huvudinnehåll
Olja i pumpstation

Oljeavskiljare

Våra reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Processvatten som innehåller olja, kemikalier och metaller skadar reningsprocessen och måste därför tas om hand på rätt sätt innan det släpps vidare till avloppssystemet.

Verksamheter med förorenat processvatten som innehåller ämnen över gällande gränsvärden får inte tillföras avloppssystemet. I praktiken innebär det att du måste rena vattnet innan det släpps till avloppsystemet och i vissa fall även installera en oljeavskiljare.

En oljeskiljaranläggning fångar upp olja och metaller som finns i vattnet och förhindrar att de miljöfarliga ämnena leds vidare ut i vår natur där de kan skada den biologiska balansen. Hur oljeavskiljaren sköts och underhålls är också avgörande för att de skadliga ämnena inte ska rinna ut via ledningsnäten och störa reningsprocessen.

För vilka verksamheter krävs oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp av olja och kemikalier till golvbrunn. Där det inte behövs rekommenderas att man inte har någon golvbrunn alls. Här ser du exempel på anläggningar där avskiljare är ett krav.

  • Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, "Gör-det-själv"-hallar
  • Bilskrotningsanläggningar
  • Bensinstationer
  • Verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
  • Parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
  • Spolplattor
  • Olje- och kemikaliedepåer
  • Där det förekommer kondensvatten från kompressorer vid industrier
  • Vägkorsningar, tunnlar och broar där dagvattnet kan förorenas.

Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att oljeavskiljare kontrolleras och sköts. Oljeavskiljare, sand- och slamfång ska kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de fyller sin avsedda funktion, dock minst en gång per år. Besiktning av oljeavskiljaren ska ske minst vart femte år.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

2022-12-15_-nackrosbroschyren2022-1.pdf