Till sidans huvudinnehåll

Så här går det till

Det här behöver du känna till när du installerar egen produktion av el.

  1. Anlita en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en föranmälan till oss om att ansluta en ny produktionsanläggning till vårt elnät. Förutsättningar för en anslutning undersöks och bekräftelse om att ärendet har påbörjats skickas ut till dig som kund. Vid eventuellt behov av nätförstärkning skickas även en offert.

  2. Godkänd föranmälan. Efter en godkänd föranmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör.

  3. Monteringen av solcellsanläggning hos dig kan nu börja!

  4. Efter inkommen färdiganmälan från din elinstallatör och före driftsättning, ska obligatorisk kontroll av mätarplats och funktionsprov av säkerhetsfunktioner utföras på anläggningen av oss. När mätaren är uppdaterad för mätning av produktion och kontrollen är godkänd kan anläggningen driftsättas. Av elsäkerhetsskäl får driftsättning av din produktionsanläggning inte ske innan den obligatoriska kontrollen är genomförd och anläggningen är godkänd av oss.

  5. Installerat! Nu är din solcellsanläggning installerad och klar, och producerar förnybar el i många år framöver.


Handläggningstiden på anslutningsärenden varierar, men tar ofta upp emot 12 veckor efter inkommen föranmälan.

Tänk på att…
Det är elinstallatören som ser till att de tekniska villkoren uppfylls, men du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att anläggningen uppfyller dessa villkor. Se till att det finns dokumentation om funktionsvärden och provtagningar på dessa. Tänk på att vara ute i god tid då det är många olika parter som ska samverka och moment som ska genomföras innan anläggningen kan tas i drift. Vid underkänd kontroll av anläggningen tillkommer avgift för ny kontroll, som faktureras din elinstallatör.  

Här avser vi produktion av egen el under ett vanligt elabonnemang med servissäkring på max 63 A. För att veta vad som gäller för anläggningar över 63 A är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Ersättningsformer

Du har möjlighet att på flera olika sätt få ersättning för din överskottsel som du matar in i elnätet:

  • Via nätnytta från elnätsföretaget, se aktuell prislista. Ersättning för nätnytta sköts automatiskt så fort du är registrerad hos oss som producent av egen el.  

  • Skattereduktion som skattelättnad på din nästa inkomstdeklaration. Vi rapporterar årligen in underlag för skattereduktion till Skatteverket automatiskt, så fort du är registrerad hos oss som producent av egen el. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
  • Genom att teckna avtal med en elhandlare som köper din överskottsel. OBS! Så länge du inte själv tecknar avtal med en elhandlare så kommer vi som nätbolag att sätta in den elhandlare som idag finns avtalad för konsumtionen för denna anläggning, i enlighet med reglerna om mottagningsplikt.
  • Via elcertifikat. Varje 1 000 kilowattimmar (kWh) förnybar el som du producerar ger ett elcertifikat som du sedan kan sälja till ett elhandelsbolag. För att du ska kunna sälja elcertifikat krävs en godkänd anläggning för produktion av förnybar el och att du rapporterar din elproduktion till Energimyndigheten. Ansökan om att sälja elcertifikat sköter du själv.

Moms eller inte?

På Skatteverkets webbsidor kan du läsa om de senaste reglerna kring moms och andra skatteregler. Vid nätavtalets tecknande kontrollerar vi i Skatteverkets register ifall du som kund är registrerad för moms eller inte och väljer vår utbetalning av ersättning efter den uppgiften. Skulle du ha en annan uppgift till oss behöver du höra av dig.

Avtalsvillkor

Nätavtalen för konsumtion och produktion i en anläggning hör ihop med varandra. Vid flytt kommer nästa kund att överta nätavtal för både konsumtionen och produktionen. Utöver de särskilda tekniska villkoren så gäller de vid var tid gällande allmänna avtalsvillkoren.