Grön elsladd

Anslutning

När man bygger nytt eller förändrar något i elanläggningar finns det saker att tänka på. Nedan kan du läsa generella anvisningar inom Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.

För att få elanslutning

En föranmälan ska göras i vårt webbaserade system av den behöriga elinstallatör, som du anlitar för elinstallationen. En situationsplan med förslag om placering av fasadmätarskåp ska bifogas i föranmälan. När föranmälan har kommit in till oss, skickar vi en offert till dig. Godkänner du offerten skickar du in den medföljande servisbeställningen. Faktura på anslutningsavgiften skickas då vi erhållit servisbeställningen. Då vi fått din skriftliga servisbeställning lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om servisledningens sträckning, villkor för anslutningen m m. Normalt tar det ca 16 arbetsveckor för anslutning av elserviser. 


Föranmälan av nyanslutning eller ändring av befintlig anslutning

Vid anslutning av större effektkrävande anläggningar eller en anslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska vi kontaktas i god tid före anslutning eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut. Vissa anslutningar som kan kräva t.ex. en ny nätstation kan ta 6-24 månader att färdigställa. Forcerad leverans kan erbjudas mot tilläggsavgift i den mån detta är möjligt. Föranmälan kan du göra direkt på http://se2.elsmart.com/

Följande anläggningar ska anmälas före arbetet påbörjas

 • Anläggning som kräver ny, ändrad eller tillfällig servis.
 • Utökning av befintliga anläggningar som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i anläggningen.
 • Anläggning för lokalt producerad elenergi, t.ex. kraftvärmeanläggning, sol-, vind- och vattenkraftverk mm.
 • Installation av stationärt reservkraftsaggregat och för inmatningsenhet till mobilt aggregat.

 

Mätarskåp för villa, lägenhet och fritidsbostad ska placeras så att avläsning kan ske utan tillträde till bostaden. Servisens sträckning, förläggningssätt och area samt placering av anslutningspunkt bestäms av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät efter samråd med kund och/eller installatör. Arbetena utföres enligt SS 437 01 40, anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet. Normalt utföres servisen med jordkabel. Inom område där mätarskåp sätts upp på luftledningsstolpar inkluderar anslutningsavgiften en plats i mätarskåp.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät ansluter normalt en servis till varje byggnad. Serviser utförs normalt med 4-ledarkabel.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät äger rätt att bestämma om anslutning ska ske med flera serviser. Normal avgift uttages för var och en av dessa. Krävs en kabel med större ledararea eller annan typ av kabel än normalt p.g.a. förläggningssätt inom fastigheten eller speciell förläggning p.g.a. att serviscentral inte sätts upp omedelbart innanför yttervägg debiteras kunden merkostnaden för detta. Efter behandling av ärendet skickas  installationsmedgivande till elinstallatören via Elsmart.


Färdiganmälan av elinstallationsarbete

Färdiganmälan utförs av elinstallatören i Elsmart senast 10 arbetsdagar före tillkoppling. Om anmälan avser flerbostadshus eller flera mätare på samma servis görs detta i Elsmart och där kan uppgifter kompletteras vid insändandet av färdiganmälan.

Notera att ofullständigt ifylld anmälan eller uteblivna ritningar innebär att handlingarna returneras för komplettering och att tid före anslutning därmed förlängs.


Tillkoppling

Villkor för första tillkoppling av en permanent anläggning

 • Att schaktarbeten och rörförläggning är utförda enligt anvisning i dokumentet Viktigt att tänka på vid elanslutningar (PDF)
 • Att den del av den permanenta anläggningen som ska tas i drift är färdig.
 • Att den färdigställda anläggningsdelen minst omfattar servissäkring och mätarcentral.
 • Att komplett fasadmätarskåp eller mätarcentral monterats på sin permanenta plats. Observera att mätplatsen ska vara utförd enligt gällande föreskrift före drifttagning, och vid kategori 2-5 (ej direktmätning) vara verifierad före drifttagning.
 • Om färdiganmäld anläggning inte är klar för inkoppling, debiteras bomkörningsavgift enligt gällande prislista.  

 

Förläggning av kabelrör 

Rör avslutas 1,0 m från husliv. Rör ska förläggas minst 0,35 m och max 1,0 m djupt från färdig markyta till rörets överkant. Rör ska förläggas till av oss anvisad punkt. Där ska rörändan, och i förekommande fall även befintlig serviskabel, vara framgrävd. Även skarv/draggrop ska finnas i tillräcklig omfattning. Rör förlägges rakt och vid varje riktningsförändring krävs draggrop. Rör ska vara försett med korrosionsbeständig dragtråd. Rörändar ska tätas för att förhindra inträngande fyllnadsmaterial.

Kabelskyddsrör ska vara gula och ha slät yta invändigt. Rören ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 utg. 6.

Följande riktlinjer gäller som minsta rördimension

Kabelarea Ytterdiameter, rör (min)
10-25 mm² 75 mm
50-95 mm² 110 mm
150-240 mm² 160 mm

För mer information se dokumentet Viktigt att tänka på vid elanslutningar (PDF)


Mätning

Fasadmätarskåp för infällt och utanpåliggande montage ska vara utfört enligt gällande svensk standard. SS 430 01 10 utg.7. Mätaranordning för 80 A och högre ska utföras som strömtransformatormätning. Anslutning och märkning av strömtransformatormätutrustning framgår av gällande svensk standard SS 437 01 40 utg. 3.

Strömtransformatorer och kortslutningsplint tillhandahålls kostnadsfritt av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät. Kontakta kundservice för utlämning.

Nedsäkring av strömtransformatormätning

Vid nedsäkring av anläggning med strömtransformatormätning gäller att Eskilstuna Energi och Miljö Elnät tillåter nedsäkring till 80 A under förutsättning att mätnoggrannheten ligger inom de tillåtna gränserna. För att uppnå detta måste eventuellt befintliga elmätare, samt i de flesta fall även strömtransformatorerna, bytas. Klass 0,2s erfordras. Detta utförs av oss men bekostas av dig som kund.

Sker nedsäkring till 63 A eller mindre ska anläggningen byggas om till direktmätning vilket bekostas av kunden och utförs av behörig elinstallatör. Befintliga strömtransformatorer återlämnas till Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.

Mätartavla för mätutrustning ≥ 250A

Mätarskåp och mätartavla enligt SS 430 01 15. Kortslutningsplinten placeras under luckan på mätartavlan.

Placering av mätanordning

Vid flyttning av elmätare som är placerad inne i byggnad gäller att

 • I villor ska mätaren flyttas ut i fasadmätarskåp.
 • I lägenheter i flerbostadshus ska mätarna flyttas till elrum eller nischer, detta gäller om övervägande delen av elmätarna ska flyttas. Enstaka mätare får flyttas inom lägenheten efter samråd och godkännande av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.