Till sidans huvudinnehåll

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet syftar till att öka elproduktionen från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Detta berör främst producenter av el från förnybara energikällor, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003. Det är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och så kallade kvotpliktiga (främst elleverantörer). Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor. 

Gemensam elcertifikatmarknad med Norge 

Sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka den förnybara elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

Vem gör vad?

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva elcertifikatsystemet. Läs mer om elcertifikatssystemet här