Till sidans huvudinnehåll

Din mätplats

Inför bytet behöver du se till att mätaren är tillgänglig och att inget är i vägen för mätaren. Vi kommer läsa av din mätare innan mätarbytet och även dokumentera din mätplats.

Du ansvarar för din mätplats

Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din elanläggning. Mätplatsen ägs alltså av dig och syftar till att ge en plats åt elnätsföretaget att sätta upp mätning. Själva elmätaren tillhör elnätsföretaget och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie elnätsavgifter.

Det är okej att en mätare sitter inomhus, även om det är enklare för alla parter om den sitter ute. Som fastighetsägare är du fri att flytta på din mätarplats. Detta ska i så fall göras av en auktoriserad elinstallatör som gör en formell föranmälan om detta till oss.

Fastighetsägarens ansvar vid förekomst av asbest

I händelse av att montören upptäcker vad som kan vara farlig asbest i samband med mätarbytet avbryts arbetet tills fyndet har utretts.

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att utreda eventuell förekomst av asbest i din fastighet, samt att se till att eventuell asbestsanering utförs. All asbest utgör inte en risk och behöver följaktligen inte tas bort.

Vad du behöver göra
Ta kontakt med en saneringsfirma och boka tid för sanering. Det finns ett flertal utförare i Eskilstuna med omnejd att välja bland.

Om du är osäker på om det finns asbest som behöver saneras kan du beställa ett asbestprov. Om asbestprovet visar att det inte förekommer asbest som behöver saneras ersätter vi dig för dina utlägg. Skicka in ditt ärende, med kopia på provsvar och faktura, till: kundservice@eem.se

Eftersom mätarbytet måste genomföras enligt tidplanen är vi tacksamma att du kontaktar saneringsfirma, eller beställer provtagning, så snart som möjligt.

När platsen för mätarbytet är fri från farlig asbest ber vi dig meddela detta till oss på matarbyte@eem.se

Var vänlig bifoga kopia på ifylld checklista från utförd sanering eller kopia på provningsprotokoll som visar att anläggningen är fri från farlig asbest. 

Kostnad för borttagning av asbest

EEM bekostar borttagning av asbest på primärledningen inom 0.5 meter från serviceventil, samt den sanering av bruten asbest på primärledning inne i fastighet som krävs för mätarbyte. EEM bekostar detta oavsett hur skadan har uppstått. I de fall då skadan på asbesten inte har orsakats av EEM utgör detta ett undantag från de allmänna villkoren som säger att part som orsakar skada på fjärrvärmenätet/primärledningarna ska bekosta åtgärd av denna. Undantaget är inte tillämpligt, inte prejudicerande, vid framtida skador på EEMs nät och anläggningar.