Till sidans huvudinnehåll
76/202 (visa lista)

Samråd inför utökad dricksvattenproduktion i Ärla vattenverk

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) planerar att till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om tillstånd till vattenverksamhet inom fastigheten Ärla-Åstorp 3:23 i Eskilstuna kommun. Ansökan avser utökat uttag av grundvatten för dricksvattenproduktion. Tillståndsansökan planeras att tas fram och inlämnas under sommaren/hösten 2022.

En del i arbetet med ansökan och upprättande av tillståndshandlingar är genomförande av ett undersökningssamråd med länsstyrelsen och miljökontoret. Nästa steg är att samråda med berörda i närområdet för att ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Mer utförlig information om verksamheten, dess lokalisering, omfattning, förutsedd miljöpåverkan m.m går att läsa i nedanstående samrådsunderlag. Ett brev har också skickats ut till dem som på något sätt berörs av samrådet.

Här kan du läsa samrådsunderlaget (pdf)

Före inlämnande av tillståndsansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram för planerad verksamhet. MKB tas fram i syfte att identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten kan medföra på människor, djur och miljö. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats till Mark- och miljödomstolen.

Samrådsperiod

Samrådet pågår under perioden 2022-05-09 – 2022-06-05 (4 v).

Såhär lämnar du dina synpunkter:

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast 2022-06-06.

Du kan lämna dina synpunkter i en separat skrivelse eller via e-post. Väljer du att skicka in en separat skrivelse, ange diarienummer EEM.8888-2020.

Synpunkter lämnas till nedanstående adress:
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Kungsgatan 86,
631 86 ESKILSTUNA

eller via e-post till:
arkiv.registrering@esem.se

Märk gärna kuvert eller e-post med ”Dnr EEM.8888-2020 + Samråd utökad dricksvattenproduktion Ärla vattenverk”.