Till sidans huvudinnehåll
163/201 (visa lista)
Natur vid sjö

Nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad beslutat

Efter vår ansökan om nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt, fattade kommunfullmäktige den 4 februari beslut om att fastställa detta. Beslutet träder i kraft den 5 mars.

Syftet med skyddsområdet och föreskrifterna är att skydda vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin i ett långsiktigt perspektiv. Skyddsområdet är ett verktyg för att minimera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning.

Tidigare grundvattenskydd upphävs
Grundvattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, har funnits sedan 1980 då det beslutades av Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt. Det upphävs den 5 mars, enligt beslut av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

- Vår medvetenhet kring vikten av att skydda vårt dricksvatten ökar kontinuerligt. Det var dags att uppgradera de tidigare skyddsföreskrifterna så att de uppfyller dagens krav på utformning och skyddsnivå. Vattentäkten har ett extremt stort skyddsvärde som kommunens huvudvattentäkt, säger vår VA-chef, Admir Ibrisevic.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder förbud samt krav på tillstånd i kraft två år efter att skyddsföreskrifterna fastställts.

Skyddsföreskrifter
I den primära och sekundära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud eller tillståndsplikt. Det är Miljökontoret som är tillsynsmyndighet och svarar på frågor om vad som gäller inom skyddszonerna.

Innan beslut hölls samråd
Innan vattenskyddsområdet fastställdes och beslut fattades, genomfördes ett samråd i två steg. Först med myndigheter, nämnder och LRF. Därefter med sakägare, det vill säga de som äger mark eller innehar särskild rätt till mark inom vattenskyddsområdet. Sakägarna kommer att underrättas om beslut och föreskrifter via brev.

Beslutet gäller parallellt med beslutet om ytvattenskyddsområde
Dricksvatten­försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån. 2014 fastställde Kommunfullmäktige i Eskilstuna ett ytvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad ytvattentäkt (uttaget ur Hyndevadsån).

Ytvattenskyddet gäller parallellt med grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt. Det vill säga, båda besluten måste följas.

Mer information om beslut, föreskrifter m m finns via den här länken på Kommunens hemsida.