Till sidans huvudinnehåll
4/202 (visa lista)

Inbjudan till skriftligt avgränsningssamråd för nedläggning av sjövattenledningar i Eskilstunaån

Eskilstuna Energi och Miljö (”EEM”) avser att under 2024 ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till nedläggning av spillvattenledningar i Eskilstunaån från pumpstationen ”S1” till reningsanläggningen i Ekeby, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Ansökan omfattar även ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till följd av eventuell avvattning av muddermassor.

Den sökta verksamheten kommer innebära nedläggning av upp till tre nya spillvattenledningar på åbotten, schakt i strandkant vid anslutningspunkter på land, flytt av stenblock samt upptag av material från åbotten, övertäckning av befintliga ledningar med makadam, anläggning av en svetsplats för nya ledningar samt eventuellt sugmuddring av förorenade sediment och efterföljande uppläggning på yta i närheten av vattenområdet för avvattning av dessa muddermassor.

Den planerade verksamheten har antagits medföra betydande miljöpåverkan varför nu EEM bjuder in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. I samrådet ska bland annat frågor om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning behandlas. Samrådet kommer att ske skriftligen.

Här kan du läsa samrådsunderlaget (pdf)
Samrådsunderlaget finns även att hämta i tryckt version hos vårt kundcenter på Kungsgatan 86 i Eskilstuna.

Såhär lämnar du synpunkter:
Samrådssynpunkter skickas skriftligen senast den 15 april 2024. Märk brev, kuvert eller e-post med ”Samråd Vattenverksamhet S1.”

Synpunkter via brev skickas till:
Erika Anväg, Structor Miljöteknik AB
Libergsgatan 6
632 21 Eskilstuna.

Synpunkter via e-post skickas till:
erika.anvag@structor.se


Har du frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Erika Anväg på telefon
+46 706-93 15 59 eller via e-post erika.anvag@structor.se